Legislacja

Ministerstwo mówi o systemowych działaniach dla ograniczenia nadmiernej prędkości

7 września 2021

Ministerstwo mówi o systemowych działaniach dla ograniczenia nadmiernej prędkości
(fot. PEXELS)

Poseł Kazimierz Matuszny skierował do ministra infrastruktury interpelację w sprawie ograniczenia nadmiernej prędkości pojazdów. Autor wystąpienia wskazuje na jednoznaczne statystyki, które wskazują iż to jest właśnie jedna z głównych przyczyn wypadków komunikacyjnych. - Dostosowanie prędkości do warunków zewnętrznych jest więc podstawowym warunkiem utrzymania bezpieczeństwa ruchu - ocenia. (…) Jakie sposoby przeciwdziałania nadmiernej prędkości pojazdów uznałby Pan Minister za najbardziej wskazane i możliwe do realizacji w najbliższych latach? - pyta. W odpowiedzi przedstawiciel resortu informuje o zmianach, które nazywa systemowymi.

Fotoradary, progi zwalniające i jakie inne sposoby ograniczenia nadmiernej prędkości pojazdów? Uzasadniając swoją interpelację poseł ocenił: - Działania zarządców dróg lokalnych w tym względzie wobec obiektywnych trudności w instalowaniu i utrzymywaniu fotoradarów (m.in. ze względu na przepisy RODO) sprowadzają się często do montażu progów zwalniających. To rozwiązanie nie wydaje się jednak korzystne dla rozwoju komunikacji publicznej, w szczególności autobusy niskopodłogowe nie są zwykle dostosowane do przejazdów w miejscach ustawienia progów zwalniających. Uszkodzeniom ulega również zawieszenie i układ kierowniczy samochodów osobowych, szczególnie tych o dużej masie, przede wszystkim elektrycznych. Stawia więc pytanie: - W związku z powyższym proszę o udzielenie odpowiedzi: Jakie sposoby przeciwdziałania nadmiernej prędkości pojazdów uznałby Pan Minister za najbardziej wskazane i możliwe do realizacji w najbliższych latach?

Odpowiedź resortu infrastruktury. Odpowiedzi na przywołaną interpelację w imieniu resortu infrastruktury udzielił Rafał Weber, sekretarz stanu.

Minister poinformował, iż w resorcie prowadzone są prace związane z potrzebą określenia rodzajów, zakresów oraz standaryzacji rozwiązań projektowych dotyczących uspokajania ruchu na drogach publicznych. I dalej:- Celem tych prac jest opracowanie wytycznych dotyczących projektowania dróg zamiejskich i ulic w ramach wzorców i standardów w drogownictwie, jako narzędzia do optymalizacji wydatkowania środków z budżetu Unii Europejskiej. W ramach powyższych działań opracowane zostaną m.in. "Wytyczne projektowania odcinków dróg zamiejskich. Część 5: Uspokajanie ruchu," oraz w ramach "Wytycznych projektowania ulic" zasady i parametry projektowania rozwiązań uspokojenia ruchu na ulicach oraz typowych rozwiązań uspokajania ruchu na ulicach w formie katalogu (część graficzna i opisowa). W obu przypadkach rozwiązania szczegółowe dostosowane będą do rodzajów pojazdów korzystających z danej drogi/ulicy, z uwzględnieniem ich wpływu na parametry techniczne pojazdów, emitowanego hałasu podczas przejazdu, itp. Podejmując działania w zakresie uspokajania ruchu na drogach/ulicach niezbędne będzie m.in.: pozyskanie danych i dokonanie analizy przyczyn zdarzeń drogowych (o ile wystąpiły) oraz liczby ofiar śmiertelnych i rannych w kontekście możliwości zarządzania prędkością (uspokajania ruchu). W odniesieniu do odcinków dróg zamiejskich, a także ulic, na których występują liczne przypadki przekraczania prędkości wytyczne obejmą działania profilaktyczne, aby zapobiegać zdarzeniom drogowym i ich skutkom. W każdym przypadku niezbędne będzie przeprowadzenie szczegółowej analizy uzasadniającej podjęcie działań w zakresie uspokojenia ruchu pojazdów. Planuje się, że ww. opracowania zostaną rekomendowane do stosowania na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy o drogach publicznych przez ministra właściwego do spraw transportu w IV kwartale 2022 r. lub I kwartale 2023 r.

Jednocześnie R. Weber wskazał, że w dniu 1 czerwca 2021 r. weszły w życie znowelizowane przepisy ustawy - Prawo o ruchu drogowym, które dotyczą ujednolicenia dopuszczalnej prędkości w obszarze zabudowanym niezależnie od pory dnia, zwiększenia zakresu ochrony pieszego w rejonie przejścia dla pieszych, nałożenia obowiązku zachowania szczególnej ostrożności przez pieszego oraz uregulowania kwestii bezpiecznej odległości między pojazdami na autostradach i drogach ekspresowych. - Powyższym zmianom prawnym towarzyszy trwająca obecnie ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna Ministerstwa Infrastruktury i Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, skierowana do kierowców i pieszych. Głównym celem kampanii jest zwrócenie uwagi na odpowiedzialne i bezpieczne zachowanie uczestników ruchu, konieczność przestrzegania obowiązujących limitów prędkości oraz na prawa i obowiązki pieszego, m.in. w zakresie prawidłowego zachowania się przy przekraczaniu przejść dla pieszych, a także konieczności zachowania szczególnej ostrożności podczas wchodzenia na przejście - dodał.

I kolejny element to aktualnie procedowana jest kolejna nowelizacja ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw dotycząca poprawy bezpieczeństwa na drogach. - Projektowane zmiany prawne mają dwa zasadnicze cele: wsparcie osób najbliższych ofiar przestępstw wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym oraz poprawę bezpieczeństwa na drogach, w szczególności przez walkę z przestępstwami drogowymi. Projekt zakłada oddziaływanie innymi środkami niż jedynie karne i proponuje powiązanie wysokości opłat z tytułu OC z liczbą punktów karnych. Zakłada też wprowadzenie rozwiązań prawnych umożliwiających udostępnienie podmiotom ubezpieczeniowym danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców w celu umożliwienia dostosowania taryfikacji do historii i wykroczeń kierowcy oraz otrzymanych przez niego punktów karnych. Należy przy tym nadmienić, że w zakresie przeciwdziałania nadmiernym przekroczeniom prędkości przez kierujących pojazdami przedmiotowy projekt przewiduje radykalne zaostrzenie kar, m.in. przekraczanie dopuszczalnej prędkości o ponad 30 km/h będzie skutkowało minimalnym mandatem w wysokości 1,5 tys. zł, niezależnie od faktu, czy naruszenie zostało stwierdzone w obszarze zabudowanym czy też poza tym obszarem. Jeśli sprawca ponownie popełni takie wykroczenie w ciągu 2 lat, to zostanie ukarany grzywną nie niższą niż 3 tys. zł - czytamy w dalszej części informacji.

- Wskazane wyżej działania ukierunkowane są zatem systemowo na eliminację przypadków poruszania się po polskich drogach z nadmierną prędkością - konkluduje autor odpowiedzi. (jm)