Legislacja

Ministerstwo w sprawie wielokrotnego karania za to samo wykroczenie

8 października 2012

W sprawie wielokrotnego karania firm transportowych za to samo wykroczenie z interpelacją poselska (nr 7536) wystąpiła Anna Nemś. Zapytanie i wątpliwość zaadresowała do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej. Odpowiedzi udzielił Tadeusz Jarmuziewicz, sekretarz stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w niej m.inn. powiedział: w dniu 9 września 2011 r. przygotowana została interpretacja ministra infrastruktury, jako oficjalne stanowisko w tej sprawie ministra właściwego do spraw transportu. W związku z tym główny inspektor transportu drogowego pismem z dnia 13 września 2011 r. polecił wszystkim wojewódzkim inspektorom transportu drogowego oraz podległym im inspektorom przyjęcie za podstawę do wszczynania postępowań administracyjnych w przedmiocie naruszenia obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej, uznać wszystkie zapisy ewidencyjne z bramownic kontrolnych (zapisy oznaczone literą “E”), zawierające obraz bądź obrazy pojazdu, podkreślając jednocześnie, że zapisy ewidencyjne z bramownic naliczających nie stanowią podstawy do inicjowania postępowań administracyjnych. Procedura została wdrożona w dniu 15 września 2011 r. Dodał także, iż resort na bieżąco monitoruje sprawę.

 

 

Interpelacja (nr 7536)

do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej

w sprawie wielokrotnego karania firm transportowych za to samo wykroczenie

 

Szanowny Panie Ministrze! Właściciele firm transportowych skarżą się, że są wielokrotnie karani za to samo wykroczenie, co tak naprawdę jest poważnym zagrożeniem dla ich bezpieczeństwa finansowego. Kara za nieuiszczenie opłaty w systemie viaTOLL wynosi jednorazowo do 3 tys. zł. Główna Inspekcja Transportu Drogowego nalicza ją jednak wielokrotnie, tzn. za każdą tzw. bramownicę na trasie, która zarejestrowała nieuiszczenie przez kierowcę ciężarówki stosownej opłaty. Może się zdarzyć, że takich bramownic jest kilkanaście na odcinku 100 km. Wówczas opłata karna jest mnożona przez liczbę bramek.

W związku z powyższym bardzo proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1.Jakie jest stanowisko Pana Ministra w przedstawionej sprawie?

2.Czy Pański resort podejmie działania w celu uściślenia obecnego prawa w zakresie funkcjonowania systemu kontroli i kar działającego elektronicznego systemu poboru opłat, w związku z wielokrotnym karaniem firm transportowych za to samo wykroczenie?

Z poważaniem

Poseł Anna Nemś

Warszawa, dnia 25 lipca 2012 r.

 

Odpowiedź: Tadeusz Jarmuziewicz

- sekretarz stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

 

Szanowna Pani Marszałek! Odpowiadając na pismo nr SPS-023-7536/12, przekazujące interpelację poseł na Sejm RP pani Anny Nemś w sprawie wielokrotnego karania firm transportowych za to samo wykroczenie, przedstawiam poniżej odpowiedź odnoszącą się do zagadnień poruszonych w tej interpelacji.

W zakresie kontroli uiszczania opłaty elektronicznej za korzystanie z infrastruktury drogowej Inspekcja Transportu Drogowego wykorzystuje informacje zawarte w systemie poboru opłat, tj. zapisy ewidencyjne z przydrożnych urządzeń kontrolnych (bramownic). Należy wskazać, że wszystkie zarejestrowane przez bramownice kontrolne, bramownice przygraniczne, urządzenia przenośne oraz pojazdy wykorzystywane przez inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego obrazy naruszeń obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej stanowią podstawę do wszczęcia postępowań administracyjnych. Każdy zapis ewidencyjny stanowi przesłankę do wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie nieuiszczenia opłaty elektronicznej (art. 13k ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. – Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, ze zm.), a zatem każda wydana decyzja nakładająca karę administracyjną posiada odrębną podstawę faktyczną, w związku z czym nie dochodzi do wielokrotnego egzekwowania odpowiedzialności za to samo naruszenie. Należy wskazać ponadto, że zapisy ewidencyjne z bramownic naliczających, stanowiących znaczącą większość bramownic występujących w systemie, nie stanowią podstawy do inicjowania postępowań administracyjnych.

Argumentem przemawiającym za przyjęciem wyżej wskazanego podejścia do kwestii sankcji jest m.in. brak definicji ustawowej terminu: przejazd po drodze krajowej. Stosownie do treści art. 13k ust. 1 ustawy o drogach publicznych za przejazd po drodze krajowej kierującemu pojazdem samochodowym, za który pobiera się opłatę elektroniczną, bez uiszczenia tej opłaty – wymierza się karę pieniężną w wysokości 3000 zł. Zgodnie z przyjętą interpretacją tożsamość drogi krajowej, na której zarejestrowano kilka obrazów jednego pojazdu, opatrzonych komunikatami wskazującymi na naruszenie obowiązku ustawowego, nie oznacza tożsamości przejazdów, za które należy wymierzyć karę administracyjną. Ponadto zastosowanie takiego rozwiązania ma służyć uniknięciu sytuacji dyskryminujących kierujących, którzy posiadają zainstalowane w pojeździe urządzenia viaBOX, względem tych, którzy takim urządzeniem nie dysponują, i ma wpływać na zachowanie proporcjonalności sumy wymierzonej dolegliwości względem częstotliwości i intensywności korzystania przez kierujących z objętych obowiązkiem uiszczania opłaty elektronicznej odcinków dróg krajowych.

Mając na względzie konieczność zapewnienia jednolitego stosowania procedur kontrolnych, przygotowana została w dniu 9 września 2011 r. interpretacja ministra infrastruktury, jako oficjalne stanowisko w tej sprawie ministra właściwego do spraw transportu. W związku z tym główny inspektor transportu drogowego pismem z dnia 13 września 2011 r. polecił wszystkim wojewódzkim inspektorom transportu drogowego oraz podległym im inspektorom przyjęcie za podstawę do wszczynania postępowań administracyjnych w przedmiocie naruszenia obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej, uznać wszystkie zapisy ewidencyjne z bramownic kontrolnych (zapisy oznaczone literą “E”), zawierające obraz bądź obrazy pojazdu, podkreślając jednocześnie, że zapisy ewidencyjne z bramownic naliczających nie stanowią podstawy do inicjowania postępowań administracyjnych. Procedura została wdrożona w dniu 15 września 2011 r.

Jednocześnie Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej wyraża opinię, że przepisy prawa w tym zakresie są wystarczająco precyzyjne. Niemniej jednak jego funkcjonowanie jest na bieżąco monitorowane przez resort. Uzyskane w ten sposób informacje i dane stanowić mogą podstawę do podjęcia decyzji o ewentualnej zmianie procedur w zakresie karania w ramach elektronicznego systemu poboru opłat w przyszłości.

Z poważaniem