Legislacja

Nie będzie liberalizacji przepisów dotyczących tonażu

11 stycznia 2021

Nie będzie liberalizacji przepisów dotyczących tonażu
Rafał Weber, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury (fot. Jolanta Michasiewicz)

Jak informowaliśmy - grupa posłów zwróciła się do ministra infrastruktury z interpelacją (nr 13694) w sprawie określenia tonażu samochodów na prawo jazy kategorii B. Autorzy wystąpienia przywołali informację, iż obowiązujące dziś przepisy zostały „ustanowione kilkadziesiąt lat temu – w dobie całkowicie innych rozwiązań technicznych”. Dziś o stanowisku resortu infrastruktury.

Zgłaszający swoją wątpliwość mówili o typowych samochodach osobowych, przede wszystkim popularnych SUV-ach, ale również lekkich samochodach dostawczych oraz camperach. Stanowisko resortu jest jednoznaczne: - Uprawniania do kierowania pojazdami regulowane przepisami ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1268 z późn.zm.), w tym także uprawnienia wynikające z prawa jazdy kategorii B są bezpośrednią implementacją do prawa polskiego przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. nr 2006/126/WE w sprawie praw jazdy (Dz. Urz. UE L 403 z 30.12.2006 z późn.zm.). Należy wskazać, że zgodnie z przepisem art. 4 ust. 4 lit b tej dyrektywy definicja prawa jazdy kategorii B brzmi następująco: „Pojazdy silnikowe o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3 500 kg i konstrukcyjnie przystosowane do przewozu nie więcej niż ośmiu pasażerów oprócz kierowcy; pojazdy silnikowe tej kategorii, mogą być łączone z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 750 kg. Bez uszczerbku dla przepisów dotyczących zasad przyznawania omawianym pojazdom homologacji typu, pojazdy silnikowe należące do tej kategorii mogą być łączone z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 750 kg, pod warunkiem że dopuszczalna masa całkowita takiego zespołu pojazdów nie przekracza 4 250 kg. W przypadku gdy masa takiego zespołu pojazdu przekracza 3 500 kg, państwa członkowskie, zgodnie z przepisami załącznika V, wymagają, aby taki zespół pojazdów był kierowany wyłącznie po: ukończeniu szkolenia, lub zdaniu egzaminu umiejętności oraz zachowania na drodze. Państwa członkowskie mogą także wymagać zarówno ukończenia takiego szkolenia, jak i zdania egzaminu umiejętności oraz zachowania na drodze. Państwa członkowskie umieszczają na prawie jazdy odpowiedni kod wspólnotowy informujący o nadaniu uprawnień do kierowania takim zespołem pojazdów. Dolna granica wieku dla kategorii B zostaje ustalona na 18 lat;” Dodatkowo należy wskazać, że taka sama definicja prawa jazdy kategorii B jest określona w Konwencji o ruchu drogowym, sporządzonej w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r. (Dz.U. z 1988 r. poz. 40 i 44), której Polska jest stroną.

Biorąc pod uwagę powyższe odpowiadając na zadane pytania uprzejmie informuję Ministerstwo Infrastruktury nie widzi możliwości liberalizacji przepisów dotyczących tonażu w przypadku prawa jazdy kategorii „B” ponieważ byłoby to niezgodne z przepisami międzynarodowymi wiążącymi Polskę i mogłoby doprowadzić do braku uznawalności polskiego prawa jazdy na arenie międzynarodowej. Dokument z upoważnienia Ministra Infrastruktury  podpisał Rafał Weber sekretarz stanu w resorcie. (jm)