Legislacja

Nowe formularze w transporcie drogowym

31 grudnia 2006

Ministerstwo Finansów poinformowało, iż porozumienie administracyjne w sprawie formularzy SAD (dokument TAXUD/427/2004) przyznało krajom wstępującym do UE w maju 2004 r. możliwość wykorzystania posiadanych zapasów formularzy przedmiotowego dokumentu, nie później jednak niż do 31. 12. 2006 r. Od 1 stycznia 2007 r. w obrocie towarowym z krajami trzecimi powinny być stosowane wzory formularzy SAD przewidziane w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2286/2003 z dnia 18 grudnia 2003 r. zmieniającym rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. UE L 343 z 31. 12. 2003 r., str. 1 z późn. zm. ; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 15, str. 118). Opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej polska wersja językowa ww. rozporządzenia zawiera jednak nieprawidłowości w zakresie tłumaczenia m. in. w części dotyczącej wzorów formularzy SAD, a ponadto nie odzwierciedla ich prawidłowej szaty graficznej. Polska wersja przedmiotowego rozporządzenia będzie wymagała dokonania jej sprostowania. Z obawy przed możliwością nieopublikowania przedmiotowych sprostowań do końca bieżącego roku, polska administracja celna wystąpiła do Komisji Europejskiej z prośbą o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu stosowania dotychczasowych formularzy SAD. Komisja Europejska poinformowała, że sprostowanie do polskiej wersji językowej ww. rozporządzenia zostanie opublikowane jeszcze w tym roku i wydawcy formularzy SAD powinni przy publikacji bazować na tekście przedmiotowego sprostowania. W załączeniu plik z formularzami dokumentu SAD, który - zgodnie z informacją Komisji Europejskiej - zostanie przekazany w celu opublikowania w Dzienniku Urzędowym Komisji Europejskiej. Reasumując, od 1 stycznia 2007 r. powinny być stosowane formularze SAD przewidziane w rozporządzeniu Komisji nr 2286/2003 w postaci zmienionej sprostowaniami do tego rozporządzenia. Dodatkowe informacje, które powinny być zawarte w publikowanych formularzach SAD określa załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne (Dz. U. Nr 94, poz. 902 z późn. zm. ). Z uwagi jednak na zaistniałą sytuację, jeśli podmioty będą dokonywały zgłoszeń celnych przy użyciu obecnych formularzy SAD, polskie organy celne będą przyjmować takie formularze do końca marca 2007r. Rozwiązanie to umożliwi firmom wyczerpanie posiadanych zapasów przedmiotowych formularzy, zapewni płynność dokonywania odpraw celnych w Polsce, nie powodując jednocześnie strat dla podmiotów i trudności w przypadku braku na rynku nowych formularzy, a ponadto umożliwi producentom wydrukowanie formularzy według wzoru określonego w rozporządzeniu nr 2286/2003, po jego sprostowaniu.