Legislacja

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie szkolenia - już obowiązuje

13 listopada 2023

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie szkolenia - już obowiązuje
PRAWO DROGOWE@NEWS. 22.09.2023. „O egzaminowaniu i szkoleniu, o problemach i wyzwaniach” [kliknij]

Z dniem 10 listopada 2023 r. w życie weszła nowelizacja - z dnia 11 października br. - rozporządzenia w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców. Zaproponowane zmiany dotyczą kilku kwestii regulujących procedury szkolenia żołnierzy zawodowych.

27 czerwca br. w Rządowym Centrum Legislacji w Wykazie prac legislacyjnych ministra infrastruktury pod nr 322 opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców [kliknij]. Propozycja dotyczyła szkolenia żołnierzy zawodowych (o czym informowaliśmy - [kliknij]). Tu przede wszystkim kwestii generowania profilu kierowcy zawodowego w procesie szkolenia i egzaminowania żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej (jak w skazano w uzasadnieniu - dotyczy 30 tys. osób). Po przeprowadzonym procedowaniu dziś rozporządzenie- już po publikacji w Dzienniku Ustaw (2023.2317 [kliknij] - weszło w życie z dniem 10 listopada 2023.

Podsumowując przywołajmy wnioski sformułowane po przeprowadzeniu ważnej kontroli Najwyższej Izby Kontroli. NIK do ministra infrastruktury adresował wnioski o: niezwłoczne wdrożenie niektórych obowiązków dotyczących okresu próbnego, określonych w ustawie o kierujących pojazdami, niezależnie od uruchomienia narzędzi technicznych w CEK; rozważenie przekazania kompetencji tworzenia i weryfikacji pytań egzaminacyjnych do Instytutu Transportu Samochodowego; wprowadzenie rozwiązań uniemożliwiających powtórne przystąpienie do egzaminu państwowego na prawo jazdy w dniu, w którym wynik egzaminu był negatywny; określenie okresu ważności egzaminów teoretycznych dla kandydatów na kierowców; ograniczenie możliwości składania egzaminów poprawkowych poprzez wprowadzenie limitu podejść odpowiednio do części teoretycznej oraz do części praktycznej, a także wprowadzenie konieczności odbycia dodatkowego przeszkolenia, po wyczerpaniu tego limitu; wprowadzenie obowiązku przystąpienia do egzaminu państwowego w WORD najbliższym siedzibie OSK, w którym był uzyskany pozytywny wynik egzaminu wewnętrznego; pisemne poświadczanie przez instruktora prowadzącego szkolenie danej osoby faktycznego posiadania przez tę osobę wiedzy i umiejętności oraz uznania tej osoby za przygotowaną do przystąpienia do egzaminu państwowego; określenie celów i planu nauczania; rozszerzenie i uzupełnienie programów szkoleń oraz egzaminów dla kandydatów na kierowców (kat. B prawa jazdy) o tematykę związaną z kierowaniem samochodami ciężarowym o dmc do 3,5 t; wprowadzenie regulacji dotyczących nauczania instruktorów; wprowadzenie dodatkowych narzędzi nadzoru nad szkoleniem kierowców; uregulowanie egzaminów kwalifikacyjnych na instruktorów i egzaminatorów;”.

Przypomnijmy - z dniem 5 marca 2016 roku obowiązuje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (2016.280 [kliknij]). Ten akt wykonawczy był nowelizowany dwukrotnie w tym samym 2016 r. oraz w 2018 r. I dopiero z dniem 11 października 2023 obowiązuje kolejna. Na następną branża niecierpliwie czeka. (jm)