Legislacja

Nowelizacja w drodze do tzw. „wizji zero”

24 maja 2022

Nowelizacja w drodze do tzw. „wizji zero”
(fot. PIXABAY)

W dniu dzisiejszym pod obrady Rady Ministrów trafi projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (UC84). Wnioskodawca: Minister Infrastruktury. Propozycja trafiła do RCL w czerwcu ubiegłego roku. Ustawa wypełnia zatem obowiązek państwa członkowskiego UE polegający na wdrożeniu do polskiego systemu prawnego dyrektywy 2019/1936. Termin jej wdrożenia - jak zapisano w OSR - 17 grudnia 2021 r.

Cel zmian legislacyjnych [kliknij]. Projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (UC84) - jak to określają jej autorzy w uzasadnieniu - zmienia: - Potrzeba dokonania nowelizacji ustawy o drogach publicznych oraz zmiany niektórych innych ustaw wynika z konieczności implementacji do polskiego systemu prawnego przepisów unijnych tzn. postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1936 z dnia 23 października 2019 r. zmieniającej dyrektywę 2008/96/WE w sprawie zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej zwanej dalej „dyrektywą 2019/1936”. Celem wprowadzonych poprzez dyrektywę 2019/1936 rozwiązań prawnych jest znaczne zmniejszenie liczby ofiar śmiertelnych i poważnych obrażeń na sieci drogowej w UE poprzez poprawę poziomu bezpieczeństwa infrastruktury drogowej i zapewnienie jednolicie wysokiego poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD) we wszystkich państwach członkowskich, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony szczególnie zagrożonych uczestników ruchu drogowego tzw. niechronionych użytkowników drogi (m.in. pieszych i rowerzystów). Należy wskazać, że celem strategicznym UE jest nieomal całkowite wyeliminowanie ofiar śmiertelnych do 2050 r. (tzw. „Wizja Zero”).

Dyrektywa [kliknij]. Zawarte w dyrektywie 2019/1936 rozwiązania prawne dążą do zapewnienia jednolicie wysokiego poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego we wszystkich państwach członkowskich, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony szczególnie zagrożonych uczestników ruchu drogowego tzw. niechronionych użytkowników drogi. Dyrektywa 2019/1936:

* rozszerza swój zakres przedmiotowy poza transeuropejską sieć transportową (TEN-T) i obejmuje swoim działaniem autostrady i tzw. drogi główne (tzn. drogi poza obszarami miejskimi łączące główne miasta lub regiony, należące do najwyższej kategorii dróg poniżej kategorii autostrad w krajowej klasyfikacji dróg) znajdujące się poza siecią TEN-T oraz wszystkie drogi znajdujące się poza obszarami miejskimi, które nie zapewniają dostępu do przylegających do nich nieruchomości i są budowane lub realizowane z funduszy unijnych,

* rezygnuje z dotychczasowej procedury klasyfikacji ze względu na bezpieczeństwo oraz zarządzania siecią drogową w użytkowaniu i przewiduje włączenie najbardziej skutecznych elementów z dotychczasowej „klasyfikacji” do nowej procedury oceny bezpieczeństwa ruchu drogowego obejmującej całą sieć, co powinno umożliwić lepszą identyfikację odcinków dróg o największych możliwościach poprawy bezpieczeństwa, gdzie ukierunkowane interwencje powinny przynieść największą poprawę.

* wprowadza obowiązek przeprowadzania ww. oceny bezpieczeństwa ruchu drogowego dróg obejmującej całą sieć drogową objętą zakresem dyrektywy,

* wprowadza obowiazek przeprowadzania tzw. ukierunkowanych kontroli bezpieczeństwa ruchu drogowego idziałań zaradczych na drogach objętych zakresem dyrektywy,

* ustananawia obowiązek systemowego uwzględniania niechronionych użytkowników drogi we wszystkich procedurach zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego.

Rząd RP na etapie prac legislacyjnych nad ww. dyrektywą zasadniczo popierał inicjatywę Komisji Europejskiej zmierzającą do zmniejszenia liczby ofiar śmiertelnych i ciężko rannych na drogach UE oraz do poprawy poziomu bezpieczeństwa infrastruktury drogowej.

Wśród planowanych nowelizacji także zmiana w ustawie - Prawo o ruchu drogowym: w art. 3 projektu ustawy, który dokonuje zmian w ustawie Prawo o ruchu drogowym wprowadzono także zmiany w art. 130b w ust. 2, które stanowi wdrożenie załącznika 1 pkt 5 dyrektywy 2019/1936 tzn. Załącznik I pn. „Informacje dotyczące wypadków zawarte w sprawozdaniach z wypadków”. (jm)