Legislacja

Unijna dyrektywa brd również na naszych drogach

30 czerwca 2021

Unijna dyrektywa brd również na naszych drogach
(fot. Jolanta Michasiewicz)

W wykazie prac legislacyjnych opublikowano nowelizację ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Projekt ma na celu wdrożenie do polskiego systemu prawnego przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę w sprawie zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej.

Opublikowany właśnie projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw [kliknij] ma rozwiązać problem wdrożenia do polskiego systemu prawnego przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1936 z dnia 23 października 2019 r. zmieniającej dyrektywę 2008/96/WE w sprawie zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej. Celem dyrektywy 2019/1936 jest zmniejszenie liczby ofiar śmiertelnych i poważnych obrażeń na sieci drogowej w UE poprzez poprawę poziomu bezpieczeństwa infrastruktury drogowej [kliknij]. Dyrektywa została skierowana do państw Unii Europejskiej weszła w życie w listopadzie 2019 r. Zawarte w niej rozwiązania prawne dążą do zapewnienia jednolicie wysokiego poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego we wszystkich państwach członkowskich, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony szczególnie zagrożonych uczestników ruchu drogowego tzw. niechronionych użytkowników drogi. A precyzyjniej - Dyrektywa 2019/1936: rozszerza swój zakres przedmiotowy poza transeuropejską sieć transportową (TEN-T) i obejmuje swoim działaniem autostrady i tzw. drogi główne (tzn. drogi poza obszarami miejskimi łączące główne miasta lub regiony, należące do najwyższej kategorii dróg poniżej kategorii autostrad w krajowej klasyfikacji dróg) znajdujące się poza siecią TEN-T oraz wszystkie drogi znajdujące się poza obszarami miejskimi, które nie zapewniają dostępu do przylegających do nich nieruchomości i są budowane lub realizowane z funduszy unijnych; rezygnuje z dotychczasowej procedury klasyfikacji ze względu na bezpieczeństwo oraz zarządzania siecią drogową w użytkowaniu i przewiduje włączenie najbardziej skutecznych elementów z dotychczasowej „klasyfikacji” do nowej procedury oceny bezpieczeństwa ruchu drogowego obejmującej całą sieć, co powinno umożliwić lepszą identyfikację odcinków dróg o największych możliwościach poprawy bezpieczeństwa, gdzie ukierunkowane interwencje powinny przynieść największą poprawę; wprowadza obowiązek przeprowadzania ww. oceny bezpieczeństwa ruchu drogowego dróg obejmującej całą sieć drogową objętą zakresem dyrektywy; wprowadza obowiązek przeprowadzania tzw. ukierunkowanych kontroli bezpieczeństwa ruchu drogowego i działań zaradczych na drogach objętych zakresem dyrektywy; ustanawia obowiązek systemowego uwzględniania niechronionych użytkowników drogi we wszystkich procedurach zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego. Jak czytamy w ocenie skutków regulacji: - Rząd RP na etapie prac legislacyjnych nad ww. dyrektywą zasadniczo popierał inicjatywę Komisji Europejskiej zmierzającą do zmniejszenia liczby ofiar śmiertelnych i ciężko rannych na drogach UE oraz do poprawy poziomu bezpieczeństwa infrastruktury drogowej. Projektowana ustawa wypełnia zatem obowiązek państwa członkowskiego UE polegający na wdrożeniu do polskiego systemu prawnego dyrektywy 2019/1936 (termin jej wdrożenia - 17 grudnia 2021 r.).

Eksperci komentując podjętą inicjatywę legislacyjną wskazują, iż Polska będzie zobowiązana do audytów brd na wszystkich głównych drogach, co dotychczas nie działo się, dotychczas takie audyty były przeprowadzane wyłącznie na drogach transeuropejskiej sieci transportowej. Czy będzie bezpieczniej? (jm)