Legislacja

Oczekiwana odpowiedź w sprawie kasków dla rowerzystów, ale…

29 lipca 2020

Oczekiwana odpowiedź w sprawie kasków dla rowerzystów, ale…
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Kolejne pytanie i kolejna odpowiedź w sprawie prac legislacyjnych w kierunku ewentualnego nakazu noszenia kasku przez rowerzystów. I ponownie szeroka informacja o działaniach edukacyjnych – niezwykle ważnych, ale pytanie…

Pytanie o ewentualne zmiany legislacyjne. Czy w celu poprawienia bezpieczeństwa rowerzystów ministerstwo planuje zmiany legislacyjne wprowadzające nakaz noszenia kasków? oraz czy prace legislacyjne zmierzają w kierunku nakazu noszenia kasku dla każdego rowerzysty, czy może będzie on dotyczył tylko wybranej grupy wiekowej (np. osób do 18. roku życia)? To pytanie posła Piotra Kalety zaadresowane do ministra spraw wewnętrznych i administracji i ministra infrastruktury. Ostatecznie odpowiedzi - w tej ta ważnej dla bezpieczeństwa rowerzystów w ruchu drogowym - udzielił resort infrastruktury.

Odpowiedź na interpelację. Rafał Weber w imieniu ministra po pierwsze potwierdza obowiązujący stan prawny, iż - Ustawia z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 110 z późn. zm.) nie zawiera prawnego obowiązku używania kasków ochronnych przez kierujących rowerami. I dalej informuje o podejmowanych działaniach edukacyjnych: - W trosce o poprawę bezpieczeństwa rowerzystów w ruchu drogowym prowadzone są jednak liczne działania edukacyjne propagujące m.in. używanie kasków ochronnych oraz elementów odblaskowych przez rowerzystów. Mając na uwadze znaczenie edukacji dla prawidłowego i bezpiecznego ruchu drogowego Sekretariat KRBRD podjął działanie w celu zwiększenia nacisku na edukację bezpieczeństwa ruchu drogowego w szkołach. Współpraca resortu transportu, przy wsparciu KRBRD doprowadziła do włączenia w nową podstawę programową szerszej tematyki bezpieczeństwa ruchu drogowego. Od 1 września 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, zgodnie z którą system edukacji w szkołach powrócił do modelu edukacji od wychowania przedszkolnego przez ośmioletnią szkołę podstawową i czteroletnie liceum ogólnokształcące. W dniu 14 lutego 2017 r. Pani Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej podpisała Rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 356, z późn. zm.) W treści ww. rozporządzenia zostały uwzględnione zagadnienia wychowania komunikacyjnego, m.in.: podstawy udzielania pierwszej pomocy w klasach VIII szkoły podstawowej w przedmiocie „Edukacja dla bezpieczeństwa”, w klasach IV – VI w przedmiocie „Technika” wyodrębniony został obszar „Wychowanie komunikacyjne”. Dzięki tym działaniom tematyka wychowania komunikacyjnego powróciła do szkół podstawowych w bardzo szerokim zakresie, także w zakresie kształtowania świadomości odnośnie właściwych i bezpiecznych zachowań na drodze i dbania o własne bezpieczeństwo. Należy przy tym nadmienić, że istotnym w tym procesie jest m.in. wskazanie wyposażenia w środki ochrony osobistej, jak kaski, nakolanniki, nałokietniki, itp. Kolejnym etapem edukacji w zakresie zasad korzystania rowerzystów z dróg publicznych jest wprowadzenie szeregu nowych zapisów w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia, obejmujących m.in. prawa fizyki zachodzące w ruchu drogowym związane z prędkością ruchu, masą pojazdów, drogą hamowania, siłami odśrodkowymi, itp. W efekcie młodzież konsekwentnie nabywa kolejna wiedzą z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego w tym bezpiecznego korzystania m.in. z rowerów Działania te potęgowane są poprzez planowane do realizacji szkolenia kierowane do kadry prowadzącej edukację dzieci i młodzieży w zakresie prawidłowych zachowań w ruchu drogowym. Aktualnie na zlecenie Sekretariatu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego procedowane jest zamówienie publiczne obejmujące „Ogólnopolskie szkolenie dla nauczycieli w zakresie edukacji dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego”. W ramach zamówienia zostaną zrealizowane ogólnopolskie szkolenia dedykowane nauczycielom prowadzącym bądź chcącym rozpocząć prowadzenie zajęć z zakresu edukacji dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i wychowania komunikacyjnego. Projekt zostanie zrealizowany poprzez przeprowadzenie szkoleń on-line oraz warsztatów praktycznych dla nauczycieli szkół podstawowych i liceów z użyciem odpowiednio przygotowanych materiałów edukacyjno-dydaktycznych. Szkolenie obejmie ok. 3500 uczestników. Kolejną grupą docelową, która w ostatnich latach została objęta dodatkowymi szkoleniami z zakresie bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym są seniorzy. W 2019 roku Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Ministerstwo Infrastruktury oraz Policja - partner akcji, zrealizowało po raz czwarty, na terenie całej Polski, akcję informacyjno-edukacyjną skierowaną do osób powyżej 60 roku życia tj. rowerzystów; kierowców i pieszych pod hasłem „Senior na drodze - pamiętaj o bezpieczeństwie”. Celem akcji było uświadamianie osób powyżej 60 roku życia - rowerzystów ale również kierowców i pieszych, jak zgodnie z zasadami - prawidłowo i bezpiecznie poruszać się po drodze, w jaki sposób stosować kaski, elementy odblaskowe i dlaczego są one tak ważne oraz jak sprawność psychofizyczna ma wpływ na zdolność korzystania z drogi. Przeprowadzenie akcji miało również na celu zbudowanie wśród seniorów poczucia współodpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych na drodze, w wymiarze lokalnym i ogólnospołecznym, co w konsekwencji przełoży się na zmniejszenie liczby ofiar śmiertelnych i rannych uczestników ruchu drogowego w tej grupie wiekowej. W ramach akcji przeprowadzono 94 warsztaty z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie całej Polski, w 94 powiatach na terenie 16 województw. Należy podkreślić, iż kwestia osób po 60 roku życia jako uczestników ruchu drogowego jest niezwykle istotnym zagadnieniem. Podstawowym narzędziem służącym przypomnieniu i utrwaleniu wiedzy z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa ruchu drogowego jest edukacja, dedykowana osobom starszym poprzez prowadzenie akcji lub kampanii informacyjno-edukacyjnych. Podsumowując należy wskazać, że kształtowanie świadomych i odpowiedzialnych zachowań rowerzystów, w tym stosowania elementów odblaskowych oraz środków ochrony osobistej, jak kaski, nakolanniki, nałokietniki, itp. w ruchu drogowym dedykowane jest aktualnie dla szerokiego grona odbiorców.

Jeszcze raz pytanie. Powyżej zacytowaliśmy pełną treść odpowiedzi udzielonej w imieniu ministra infrastruktury. Pełną, albowiem naszym celem jest rzetelna informacja. Ocenę, czy jest to odpowiedź satysfakcjonująca pozostawiamy Czytelnikom i oczywiście posłowi. Raz jeszcze przypominamy jak brzmiało pytanie: - Czy w celu poprawienia bezpieczeństwa rowerzystów ministerstwo planuje zmiany legislacyjne wprowadzające nakaz noszenia kasków? Czy prace legislacyjne zmierzają w kierunku nakazu noszenia kasku dla każdego rowerzysty, czy może będzie on dotyczył tylko wybranej grupy wiekowej (np. osób do 18. roku życia)?

Rozumiemy - temat trudny i niepopularny, ale… Oczywiście rozstrzygać powinien zdrowy rozsądek rowerzysty, ale… (patrz foto ilustracyjne, a mandatu nie ma). (jm)