Legislacja

Odpowiedź resortu w sprawie szkoleń dla kierujących quadami

25 listopada 2014

Poseł Józef Lassota, wraz z grupą kolegów skierował do minister infrastruktury interpelację (nr 28416) pytając w niej o przepisy regulujących szkolenie dla kierujących quadami. Pytał jak można podjąć przeszkolenie na quada i czy pomimo posiadania uprawnień, dla poprawy bezpieczeństwa, nie należałoby wprowadzić konieczności kilkugodzinnego szkolenia takim pojazdem? Zbigniew Rynasiewicz, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, w odpowiedzi informował, iż resort nie przewiduje wprowadzenia obowiązkowego szkolenia w zakresie kierowania wszystkimi pojazdami wchodzącymi w zakres uprawnienia do kierowania pojazdami danej kategorii prawa jazdu. Więcej – w ocenie resortu kierowania pojazdami wchodzącymi w zakres poszczególnych kategorii prawa jazdy jest technicznie zbliżone i wymaga niewielkiego dostosowania umiejętności (np. w przypadku kierowania samochodami ciężarowymi, którymi możemy kierować w zakresie prawa jazdy kat. B). I konkluduje: dlatego też decyzję o doszkoleniu powinien podjąć niezależnie każdy kierowca chcący skorzystać z dodatkowych uprawnień do kierowania pojazdami wynikającymi z posiadanych kategorii prawa jazdy.

Odpowiedź na interpelację nr 28416

Szanowny Panie Marszałku! Odpowiadając na interpelację posła Józefa Lassoty oraz grupy posłów w sprawie przepisów regulujących szkolenia dla kierujących quadami, przekazaną pismem z dnia 5 września br. (znak: SPS-023-28416/14), przedstawiam następującą informację.

Jak stanowi art. 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2014 r. poz. 600, z późn. zm.), poszczególne kategorie praw jazdy uprawniają do kierowania wieloma różnymi pojazdami. Np. osoba posiadająca uprawnienia do kierowania pojazdami kategorii B może kierować nie tylko samochodem osobowym, ale także samochodem ciężarowym o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, ciągnikiem rolniczym, czterokołowcem, motorowerem, motocyklem o pojemności do 125 cm3 i mocy nieprzekraczającej 11 kW, a także zespołem pojazdów składającym się z samochodu osobowego i przyczepy. Mając na względzie unifikację zasad uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami, w tym szkolenia i egzaminowania kierowców, przyjęto, że zarówno szkolenie, jak i egzaminowanie będzie odbywało się na pojazdach najczęściej wykorzystywanych przez kierowców uzyskujących poszczególne uprawnienia do kierowania pojazdami, czyli w przypadku prawa jazdy kategorii B na samochodach osobowych. Odmienne podejście, polegające na prowadzeniu obowiązkowego szkolenia na wszystkich pojazdach, jakimi można kierować w zakresie danej kategorii prawa jazdy, spowodowałoby znaczne wydłużenie procesu szkolenia i jego kosztów.

Odnosząc się do pytania pierwszego, informuję, że każda osoba posiadająca prawo jazdy ma możliwość odbycia dodatkowego szkolenia na pojazdach, na które posiada uprawnienia do kierowania pojazdami, w ośrodkach doskonalenia techniki jazdy. Zgodnie z przepisem art. 112 ust. 1 ustawy o kierujących pojazdami szkolenie praktyczne osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym jest prowadzone w ośrodku doskonalenia techniki jazdy.

Odpowiadając na pytanie drugie, informuję, że resort nie przewiduje wprowadzenia obowiązkowego szkolenia w zakresie kierowania wszystkimi pojazdami wchodzącymi w zakres uprawnienia do kierowania pojazdami danej kategorii prawa jazdy. W ocenie resortu kierowanie pojazdami wchodzącymi w zakres poszczególnych kategorii prawa jazdy jest technicznie zbliżone i wymaga niewielkiego dostosowania umiejętności (np. w przypadku kierowania samochodami ciężarowymi, którymi możemy kierować w zakresie prawa jazdy kategorii B), dlatego też decyzję o doszkoleniu powinien podjąć niezależnie każdy kierowca chcący skorzystać z dodatkowych uprawnień do kierowania pojazdami wynikającymi z posiadanych kategorii prawa jazdy.

Dodatkowo należy wskazać, że definicje uprawnień ujęte w ustawie o kierujących pojazdami stanowią odzwierciedlenie uprawnień ujętych w przepisach dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2006/126/WE w sprawie praw jazdy. Ta sama dyrektywa wskazuje również pojazdy, jakimi ma odbywać się egzamin państwowy w zakresie poszczególnych kategorii prawa jazdy. Pojazdy te wykorzystywane zarówno w szkoleniu, jak i egzaminowaniu kierowców są pojazdami statystycznie najczęściej wybieranymi przez kierowców posiadających poszczególne kategorie prawa jazdy.

Z poważaniem