Legislacja

Parkowanie hulajnóg - zmian legislacyjnych nie będzie

19 lipca 2023

Parkowanie hulajnóg - zmian legislacyjnych nie będzie
- Zgodnie z przepisami art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym dopuszcza się postój hulajnogi elektrycznej na drodze dla pieszych w miejscu do tego przeznaczonym, a w razie braku takiego miejsca - jak najbliżej zewnętrznej krawędzi drogi dla pieszych najbardziej oddalonej od jezdni oraz równolegle do tej krawędzi, przy zachowaniu warunków określonych w art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy tj. - szerokość chodnika jest nie mniejsza niż 1,5 m i nie utrudni ruchu pieszych. Przepis ten porządkuje postój hulajnóg elektrycznych oraz umożliwienia bezpieczne poruszanie się pieszych, w szczególności osób niewidomych i niedowidzących - przypomina wiceminister infrastruktury Rafał Weber. Obecnie naruszenia przepisów dotyczących zatrzymania i postoju, określonych w ustawie - Prawo o ruchu drogowym, mogą być karane na podstawie obowiązującego przepisu art. 90 lub art. 97 ustawy - Kodeks wykroczeń - dodaje. (fot. Jolanta Michasiewicz)

O sprawy uregulowania kwestii parkowania miejskich hulajnóg elektrycznych w kontekście zagrożeń, jakie stwarzają dla szczególnych grup mieszkańców, w tym osób niewidomych i słabowidzących ministra infrastruktury zapytał poseł Przemysław Koperski [kliknij]. W imieniu resortu odpowiedział Rafał Weber informując, iż zmian legislacyjnych nie będzie, mamy już przepisy. Natomiast utrzymanie porządku leży po stronie służb - przypomina.

Źle zaparkowane hulajnogi niebezpieczne dla pieszych. Jakie konkretne kroki podejmuje minister i resort infrastruktury w celu systemowego uregulowania korzystania z hulajnóg elektrycznych w miastach? Czy rozważane jest wprowadzenie ścisłych przepisów dotyczących parkowania hulajnóg elektrycznych w stacjach dokujących, co znacznie ograniczyłoby ich pozostawianie w dowolnych miejscach? Czy prowadzone są konsultacje z organizacjami reprezentującymi osoby niepełnosprawne, w tym niewidome i słabowidzące, w celu uwzględnienia ich potrzeb i opinii w procesie tworzenia przepisów dotyczących hulajnóg elektrycznych? Jakie środki są podejmowane w celu zwiększenia świadomości społecznej na temat odpowiedzialnego korzystania z hulajnóg elektrycznych i ich wpływu na bezpieczeństwo i mobilność osób niewidomych, słabowidzących czy z innymi niepełnosprawnościami? Takie pytania zadał poseł Przemysław Koperski uznając, iż ważna dla poprawy bezpieczeństwa pieszych (szczególnie niewidomych i słabowidzących, ale też osób na wózkach inwalidzkich, czy prowadzących wózki z dziećmi) jest kwestia uregulowania parkowania miejskich hulajnóg elektrycznych.

Ocena resortu infrastruktury. Wiceminister Rafał Weber odpowiadając na interpelację poselską po pierwsze przypomina o już istniejących przepisach: ustawa: z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (2021.720). która wprowadziła do ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (2023.1047 z późń. zm.) zasady ruchu dla hulajnóg elektrycznych na drogach publicznych, w strefach zamieszkania oraz w strefach ruchu. - Zgodnie z przepisami art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym dopuszcza się postój hulajnogi elektrycznej na drodze dla pieszych w miejscu do tego przeznaczonym, a w razie braku takiego miejsca - jak najbliżej zewnętrznej krawędzi drogi dla pieszych najbardziej oddalonej od jezdni oraz równolegle do tej krawędzi, przy zachowaniu warunków określonych w art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy tj. - szerokość chodnika jest nie mniejsza niż 1,5 m i nie utrudni ruchu pieszych. Przepis ten porządkuje postój hulajnóg elektrycznych oraz umożliwienia bezpieczne poruszanie się pieszych, w szczególności osób niewidomych i niedowidzących. Jednocześnie podkreślam, że postój pojazdów, w tym roweru, hulajnogi elektrycznej na chodniku w sposób niezgodny z przepisami ustawy - Prawo o ruchu drogowym jest czynem wyczerpującym znamiona wykroczenia, zagrożonym karą grzywny. Obecnie naruszenia przepisów dotyczących zatrzymania i postoju, określonych w ustawie - Prawo o ruchu drogowym, mogą być karane na podstawie obowiązującego przepisu art. 90 lub art. 97 ustawy - Kodeks wykroczeń. Ponadto należy zauważyć, iż art. 130a ust. 6a ustawy - Prawo o ruchu drogowym przewiduje, że maksymalną wysokość stawek kwotowych opłat za usunięcie z drogi hulajnogi elektrycznej lub urządzenia transportu osobistego, tak jak dla roweru lub motoroweru - zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2023 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym (M.P. z 2023.738).

Przestrzeganie zasad w gestii Policji. - Mając na uwadze fakt, że czuwanie nad bezpieczeństwem i porządkiem ruchu na drogach, kierowanie ruchem i jego kontrolowanie, w myśl przepisów art. 129 ustawy - Prawo o ruchu drogowym należą do zadań Policji, celem pozyskania informacji dotyczących przestrzegania zasad ruchu hulajnóg elektrycznych w tym kwestii związanych z ich parkowaniem, zasadnym wydaje się skierowanie zapytania w tym zakresie do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji - wskazuje Rafał Weber.

Zmiany legislacyjne? I kwestia wiodąca interpelacji - możliwość zmian przepisów. Tu przedstawiciel resortu podsumowuje: - Reasumując, podkreślam, że wyżej wskazane przepisy porządkują ruch hulajnóg elektrycznych zapewniają bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego, dlatego też resort nie planuje zmian legislacyjnych w tym zakresie. (jm)