Legislacja

Parlamentarzyści i ministerstwo w sprawie rozwoju motoryzacji

27 września 2012

Posłowie Marek Krząkała, Jarosław Pięta i Ryszard Zawadzki złożyli interpelację nr 7247 w sprawie nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym, treścią wystąpienia są zmiany w przemyśle motoryzacyjnym, a precyzyjniej regulacji dotyczących działań zmierzających do zapewnienia większej konkurencyjności i atrakcyjności w sektorze motoryzacji polskiej. Odpowiedzi - w przedłużonym terminie - udzieliła Grażyna Henclewska - podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki.

Interpelacja (nr 7247)

do ministra gospodarki

w sprawie nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym

Szanowny Panie Ministrze! Przemysł motoryzacyjny to jedna z najdynamiczniej rozwijających się gałęzi polskiej gospodarki. Kryzys finansowy, z którym od lat borykają się światowe rynki, jak również spowolnienie gospodarcze, które utrzymuje się na Starym Kontynencie, wymusiło działania mające na celu ożywienie tej gałęzi gospodarki, która stanowi jedno z największych źródeł dochodu budżetu, ale również generuje ogromną liczbę miejsc pracy.

Polska gospodarka, mimo względnej stabilności, nie może pozwolić sobie na zastój w tym niezwykle ważnym sektorze, jakim niewątpliwie jest motoryzacja, aby do tego nie dopuścić, niewątpliwie potrzebne są odpowiednie regulacje prawne, korzystne dla wzrostu konkurencyjności przemysłu. Jak wiadomo, pod koniec maja w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym, który to implementuje europejską dyrektywę dotyczącą homologacji pojazdów i części motoryzacyjnych. Dyrektywa ta nakazuje producentom homologację części lub wyposażenia, które mogą stwarzać znaczne zagrożenie dla właściwego funkcjonowania układów, które są istotne dla bezpieczeństwa pojazdu lub jego oddziaływania na środowisko. Tymczasem polski projekt ustawy wskazuje na homologację niemal każdej części, co oznacza, że producenci zobowiązani zostaną do przeprowadzenia czasochłonnego oraz niezwykle kosztownego procesu homologacji nawet takich części, jak np. przysłowiowa spinka do tapicerki.

Z analiz przeprowadzonych przez Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych, wynika, iż te regulacje prawne doprowadzą nie tylko do wzrostu kosztów produkcji części zamiennych o 20%, ale też istnieje groźba utraty konkurencyjności przez krajowych, jak i zagranicznych producentów działających na terenie Polski i eksportujących swoje wyroby, wobec firm funkcjonujących w innych krajach, na których zgodnie z europejskimi przepisami nie ciąży obowiązek homologacji każdej części.

Powyższe regulacje prowadzą do przeregulowania rynku oraz znacząco wykraczają poza obszar określony w unijnej dyrektywie. Jeśli w najbliższym czasie przepisy te nie zostaną zmienione na etapie prac parlamentarnych, ucierpią zarówno portfele polskich kierowców, jak i kondycja polskiej branży motoryzacyjnej.

W związku z tym mam do Pana Ministra następujące pytania:

1. Jakie konkretne działania zamierza podjąć ministerstwo w celu poprawy sytuacji na polskim rynku motoryzacyjnym?

2. Czy z punktu widzenia wspierania polskiej przedsiębiorczości oraz rozwoju rynku motoryzacyjnego w Polsce nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym jest korzystna?

3. Czy ministerstwo rozważa uchwalenie w najbliższym czasie innych regulacji prawnych mających na celu zapewnienie większej konkurencyjności i atrakcyjności w sektorze motoryzacyjnym polskiej gospodarki?

Z wyrazami szacunku

Poseł Jarosław Pięta oraz grupa posłów

Sosnowiec, dnia 24 lipca 2012 r.

Odpowiedź: Grażyna Henclewska - podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki

Szanowna Pani Marszałek! W nawiązaniu do otrzymanej przy piśmie z dnia 1 sierpnia 2012 r., znak: SPS-023-7247/12, interpelacji panów posłów Jarosława Pięty, Marka Krząkały i Ryszarda Zawadzkiego w sprawie nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym, poniżej - w ślad za pismem, znak: DIP-III-0700-9/12/2214, z dnia 14 sierpnia 2012 r. z prośbą o prolongatę udzielenia odpowiedzi do dnia 10 września 2012 r. - przedstawiam wyjaśnienia, które stanowią odpowiedź na postawione w interpelacji pytania.

Sprawy związane z określaniem zasad dopuszczania pojazdów do ruchu drogowego pozostają w kompetencji ministra właściwego do spraw transportu. Minister właściwy do spraw transportu zobowiązany był do przygotowania projektu implementacji do polskiego porządku prawnego dyrektywy 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007 r. ustanawiającej ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów. Ww. dyrektywa ma na celu doprowadzenie do zastąpienia dotychczas obowiązujących systemów homologacji poszczególnych państw członkowskich jednolitą unijną procedurą homologacji opartą na zasadzie całkowitej harmonizacji, prowadzącej do zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego, ochrony zdrowia, życia, środowiska oraz możliwości niezakłóconego korzystania z rynku wewnętrznego Unii Europejskiej. Ponadto ma ona na celu usprawnienie funkcjonowania procedury monitorowania zgodności produkcji i dopuszczania do obrotu pojazdów, przedmiotów wyposażenia lub części na całym obszarze Unii Europejskiej.

Zawarte w projekcie zmiany ustawy regulacje przewidują stosowanie sankcji (kar pieniężnych) za wprowadzanie do obrotu pojazdów, przedmiotów wyposażenia lub części bez świadectwa homologacji. Wprowadzenie szczegółowych regulacji w zakresie kontroli produkcji, wycofania wadliwego produktu z rynku i ewentualnych kar pieniężnych powinno przyczynić się do ograniczenia napływu do Polski pojazdów i części, które nie spełniają przepisów prawa obowiązujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej (do tej pory nie było w Polsce żadnych regulacji odstraszających przedsiębiorców od niezgodnego z prawem wprowadzania do obrotu pojazdów, przedmiotów wyposażenia oraz części bez stosownych świadectw homologacyjnych lub niespełniających określonych świadectwem homologacyjnym wymagań). Ministerstwo Gospodarki nie przewiduje negatywnego wpływu implementacji dyrektywy 2007/46/WE na kondycję polskiego przemysłu motoryzacyjnego, jak również nie przewiduje wzrostu cen części zamiennych wynikającego z regulacji przedstawionych w projekcie przedmiotowej ustawy. Harmonizacja procedur homologacyjnych z pewnością ułatwi działalność producentów samochodów i części motoryzacyjnych na całym rynku wewnętrznym Unii Europejskiej, albowiem pojazd homologowany w Polsce nie będzie musiał ponownie przechodzić procesu homologacyjnego przed wprowadzeniem go do obrotu w pozostałych państwach członkowskich Unii Europejskiej. W efekcie zmniejszą się koszty ponoszone przez przedsiębiorców na badania homologacyjne i tym samym wzrośnie ich konkurencyjność w stosunku do producentów pojazdów z innych państw.

Sytuacja i perspektywy rozwoju branży motoryzacyjnej w Polsce są ściśle powiązane z ogólną sytuacją ekonomiczną gospodarki krajowej oraz stanem i perspektywami koniunktury w gospodarce europejskiej i światowej. Ministerstwo Gospodarki jest zainteresowane, aby w Polsce - będącej jednym z kluczowych producentów samochodów w Europie Środkowej oraz europejskim zagłębiem produkcji komponentów motoryzacyjnych i części zamiennych dla wielu marek światowych - nadal produkowano nowoczesne konstrukcje samochodów, wdrażano innowacyjne technologie, które w przyszłości mogą dać jakościowy impuls dla nowych, ekologicznych koncepcji rozwoju transportu samochodowego. W tym celu konieczne jest wypracowanie wspólnych rozwiązań w tym sektorze, ukierunkowanych na ustabilizowanie sytuacji producentów samochodów w Europie. Dlatego też przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki uczestniczą czynnie w różnego rodzaju forach i pracach instytucji międzynarodowych. Jako swoistą formę uznania ze strony europejskiego sektora motoryzacyjnego należy wymienić zaproszenie Polski do udziału w pracach grupy wysokiego szczebla - CARS 21, reaktywowanej przez Komisję Europejską w październiku 2010 r. Efektem prac tej grupy jest przyjęty w dniu 6 czerwca 2012 r. final report, który na bazie aktualnej pozycji europejskiego przemysłu motoryzacyjnego na rynkach globalnych przedstawia wizję “europejskiego konkurencyjnego przemysłu motoryzacyjnego i rozwoju zrównoważonego transportu w/i po roku 2020” oraz przedstawia listę rekomendacji politycznych do rozważenia na szczeblu UE, na poziomie międzynarodowym i narodowym, wskazujących m.in. na:

- ?kierunki poprawy biznesowych warunków działania sektora na europejskim rynku wewnętrznym,

- ?niezbędne działania w zakresie poprawy konkurencyjności na rynkach międzynarodowych, głównie szybko rozwijających się państw trzecich, w tym krajów tzw. BRIC,

-?konieczność zintegrowanego i rozważnego podejścia do problematyki redukcji emisji CO2,

-?potrzebę rozwoju alternatywnych napędów i paliw oraz rozwoju stosownej infrastruktury.

Ministerstwo Gospodarki deklaruje aktywny i konstruktywny udział w pracach na różnych forach UE nad zagadnieniami ujętymi w “Europejskiej strategii na rzecz eko- i energoefektywnych samochodów” oraz w Final Report HLG CARS 21, popierając działania mające na celu wspieranie wzrostu konkurencyjności europejskiego przemysłu motoryzacyjnego, w tym m.in. poprzez promowanie alternatywnych napędów i paliw. Będzie dążyło do pełnego wykorzystywania potencjału i możliwości UE w pracach B+R+W nad wdrażaniem samochodów eko- i energoefektywnych, wzrostem ich globalnej konkurencyjności oraz zapewnieniem wszelkich koniecznych do tego rozwiązań na poziomie Unii Europejskiej oraz państw członkowskich. Problematyka ta zastała także włączona do prac Międzyresortowego Zespołu do spraw Wzrostu Konkurencyjności Przemysłu Motoryzacyjnego.

M.in. Ministerstwo Gospodarki opracowało, będący już po etapie uzgodnień w ramach ww. międzyresortowego zespołu, projekt uwarunkowań wdrożenia zintegrowanego systemu e-mobilności w Polsce, obejmującego infrastrukturę ładowania, zasady eksploatacji samochodów elektrycznych oraz uwzględniającego niezbędne i możliwe do szybkiego podjęcia działania organizacyjne i strukturalne zmierzające do szeroko rozumianego upowszechnienia pojazdów elektrycznych w Polsce. Prowadzone są także analizy celowości podjęcia prac nad roboczo nazwanym wieloletnim programem strategicznym dotyczącym wykorzystania CNG i LNG w transporcie, zakładającym bliską współpracę producentów pojazdów, Przemysłowego Instytutu Motoryzacji (PIMOT), Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) oraz zainteresowanych resortów transportu, środowiska i gospodarki.

Polska jest zainteresowana nowymi projektami inwestycji zagranicznych i podjęciem rozmów z nowymi inwestorami, zainteresowanymi zarówno inwestycjami typu greenfield, jak i realizacją projektów typu joint venture. Wiele firm postrzega sektor motoryzacyjny w Polsce jako dobre miejsce do lokalizacji inwestycji, czego dowodem jest, że sektor ten stanowi najliczniejszą grupę obsługiwanych przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych projektów. Do połowy sierpnia bieżącego roku agencja zakończyła pozytywną decyzją inwestora 12 projektów z branży motoryzacyjnej. Aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom potencjalnych inwestorów, Ministerstwo Gospodarki przygotowuje zmianę programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2020, mającą na celu umożliwienie udzielania wsparcia inwestycjom o wartości minimum 850 mln zł i tworzącym co najmniej 3500 nowych miejsc pracy, zlokalizowanym także w aglomeracjach o niskiej stopie bezrobocia. Projekt zmiany programu w ciągu najbliższych kilku dni zostanie przekazany do uzgodnień międzyresortowych.

Kwestie dalszego rozwoju polskiego przemysłu i rynku motoryzacyjnego stały się kluczowymi tematami dyskusji prowadzonej w ramach powołanego przez prezesa Rady Ministrów ww. Międzyresortowego Zespołu do spraw Wzrostu Konkurencyjności Przemysłu Motoryzacyjnego. Rozwiązania, nad którymi pracuje zespół, wpisują się w zgłaszane przez branżę motoryzacyjną propozycje wsparcia wymiany parku samochodowego poprzez zmiany m.in. w systemie podatkowym. Wprowadzenie proponowanych zmian z pewnością zwiększyłoby także atrakcyjność polskiego sektora motoryzacyjnego dla inwestorów zagranicznych.

Z poważaniem