Legislacja

Pierwszy krok do ustawowego zniesienia ochrony immunitetowej

20 lutego 2013

Jak poinformowała marszałek Sejmu Ewa Kopacz, grupa posłów złożyła - zapowiadany od kilku tygodni - projekt ustawy o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, ustawy o ochronie danych osobowych, ustaw o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka. Projekt jak odnotowano dotyczy umożliwienia posłom i senatorom, a także innym podmiotom, którym przysługuje ochrona immunitetowa, przyjęcie mandatu karnego w przypadku popełnienia wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji. Na jej podstawie ma być możliwe karania parlamentarzystów i innych osób objętych immunitetem (czyli posłów, senatorów, prokuratorów, szefa IPN, rzecznika praw dziecka, generalnego inspektora ochrony danych osobowych), za wykroczenia drogowe od razu po zdarzeniu. Przyjęcie mandatu karnego albo uiszczenie grzywny za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji automatycznie stanowiłoby oświadczenie o wyrażeniu przez niego zgody na pociągnięcie go do odpowiedzialności w tej formie. W sytuacji, gdyby osoby te odmówiły przyjęcia mandatu, uprawnione organy będą mogły - tak jak dotychczas - za pośrednictwem prokuratora generalnego, wystąpić z wnioskiem o wyrażenie zgody na pociągnięcie ich do odpowiedzialności. Jak podkreślono w uzasadnieniu projektu, "w przypadku drobnych wykroczeń drogowych konieczność każdorazowego występowania do Sejmu lub Senatu z wnioskiem o wyrażenie zgody jest niefunkcjonalna i nieuzasadniona". Tekst został skierowany do opinii Biura Legislacyjnego.

Słowa kluczowe mandaty piraci drogowi Sejm RP