Legislacja

Powtarzanie znaku także po lewej stronie

7 maja 2019

Powtarzanie znaku także po lewej stronie
Rafał Weber, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury (fot. MI)

W sprawie ustawiania znaków informujących o zakazie wyprzedzania i o przejściu dla pieszych także po lewej stronie drogi zapytanie poselskie nr 8574 do ministra infrastruktury zaadresował poseł Paweł Lisiecki. Resort zajął stanowisko w poruszanej sprawie oceniając, iż obowiązujące przepisy jednoznacznie regulują poruszane kwestie.

Obowiązujące przepisy. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury - Rafał Weber odpowiadając po pierwsze informuje, że znaczenie i zakres obowiązywania znaków drogowych oraz warunki ich stosowania na drogach określają przepisy rozporządzeń: - Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 454), - Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181, z późn. zm.). I właśnie te przepisy R. Weber wskazuje jako jednoznacznie regulujące poruszane kwestie.

Opinia szczegółowa. Przechodząc do szczegółowych wyjaśnień R. Weber wskazuje na przepisy pkt 1.5.1 załącznika nr 1 do przywołanego wyżej rozporządzenia z dnia 3 lipca 2003 r. znaki umieszcza się m.in. po lewej stronie jezdni:

- samodzielnie, jeżeli dopuszczają to przepisy rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych,

- jako powtórzenie znaków umieszczonych po prawej stronie na drogach dwujezdniowych, których jezdnie posiadają więcej niż jeden pas ruchu, przy czym jako obowiązkowe dotyczy to znaków kategorii A, B (z wyjątkiem znaków B-35 do B-38), G oraz znaków D-6, D-6a, D-6b,

- na drodze jednokierunkowej, przy czym jako obowiązkowe dotyczy to znaków D-6, D-6a, D-6b oraz znaków kategorii G.

Zarówno znak B-26 „zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe” oraz znaki: D-6 „przejście dla pieszych”, D-6a „przejazd dla rowerzystów”, D-6b „przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów”, o których mowa w zapytaniu Pana Posła, na podstawie wymienionych wyżej przepisów rozporządzenia z dnia 3 lipca 2003 r. obowiązkowo stosuje się jako powtórzenie tych znaków umieszczonych po prawej stronie.

Pragnę również zauważyć, że w myśl przepisów pkt 3.2.26 załącznika nr 1 do wskazanego wyżej rozporządzenia z dnia 3 lipca 2003 r. znaku B-25 „zakaz wyprzedzania” nie stosuje się na jezdniach, na których istnieją co najmniej dwa pasy ruchu dla jednego kierunku, nawet w tych przypadkach, gdy następuje zmniejszenie liczby pasów ruchu, np. z czterech lub trzech do dwóch oraz z dwóch do jednego.

Decyzję o zastosowaniu w organizacji ruchu odpowiednich znaków podejmuje właściwy organ zarządzający ruchem, który w myśl przepisów § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784), rozpatruje projekty organizacji ruchu oraz wnioski dotyczące zmian organizacji ruchu. Natomiast zgodnie z przepisami § 6 ust. 1 tego rozporządzenia organ ten zatwierdza projekt organizacji ruchu, akceptując tym samym rodzaj i sposób umieszczenia znaków drogowych.

Organy zarządzające ruchem określa art. 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, z późn. zm.) zgodnie z którym:

- Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) zarządza ruchem na drogach krajowych,

- marszałek województwa zarządza ruchem na drogach wojewódzkich,

- starosta zarządza ruchem na drogach powiatowych i gminnych.

Kompetencje wymienionych organów (GDDKiA, marszałka województwa oraz starosty) nie obejmują zarządzania ruchem na drogach publicznych położonych w miastach na prawach powiatu.

Organem zarządzającym ruchem na drogach publicznych położonych w miastach na prawach powiatu, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych - na podstawie przywołanych wyżej przepisów - jest prezydent miasta.

Zarządzanie ruchem na drogach wewnętrznych, w tym w strefie ruchu i strefie zamieszkania, należy do podmiotu zarządzającego tymi drogami.

Konkluzja. Na koniec odpowiedzi resortu w przedmiotowej sprawie Rafał Weber konkluduje: - Wobec jednoznacznego brzmienia przepisów, w kwestii podnoszonej przez Pana Posła Pawła Lisieckiego, pragnę podkreślić, że w obecnym stanie prawnym powtarzanie po lewej stronie znaku zakazu wyprzedzania i znaków informujących o przejściu dla pieszych, umieszczonych po prawej stronie na drogach dwujezdniowych, na podstawie przywołanych wyżej przepisów, jest obowiązkowe.

Nigdy zbyt wiele troski o bezpieczeństwo pieszego. (jm)