Legislacja

Profil kandydata na kierowcę: scenariusz rozwiązania problemu

12 września 2013

7a2d9becad8ca687758f6ffc1aa1fde536e7c899

(Fot.: PD@N 473-14)

O propozycjach rozwiązania problemu dotyczącego komunikacji pomiędzy ośrodkami egzaminowania i wydziałami komunikacji już pisaliśmy. Dzisiaj przywołujemy analizę i podsumowanie Związku Powiatów Polskich zaprezentowane na łamach dziennika “WARTO WIEDZIEĆ”. Tu czytamy: “uporczywe działania ZPP w sprawie rozwiązania problemu z wdrażaniem profilu kierowcy znajdują swój szczęśliwy finał. Poniżej zamieszamy notatkę z dnia 10 września br. przygotowaną przez resort transportu, budownictwa i gospodarki morskiej 10.09.2013 r., w sprawie kolejności działań koniecznych i niezbędnych do realizacji postanowień podjętych na spotkaniach między ITS, PWPW, MTBiGM w dniach 20 sierpnia 2013 r. i 27 sierpnia 2013 r. Rozwiązanie problemu dotyczącego komunikacji pozostałych 20-tu WORD-ów ze wszystkimi starostwami powiatowymi należy rozważać w dwóch etapach:

-Rozwiązanie doraźne, zgodne z deklaracjami złożonymi przez MTBiGM (w obecności PWPW i ITS) na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (KWRiST), które rozwiąże problem dostępu do Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK) w terminie do 30 listopada 2013 r. Dla rozwiązania tego problemu, przy akceptacji MTBiGM - ITS w dniu 28 sierpnia 2013 r. zakupił autorskie majątkowe od firmy Sygnity do systemu teleinformatycznego w 20 WORD-ach, przejmując wszelkie prawa, wierzytelności i długi od Sygnity, w celu otwarcia możliwości zawarcia porozumienia z PWPW.

-Rozwiązanie docelowe - postępowania przetargowe w 2014 roku, gdzie konsorcjum ITS/PWPW będzie uczestniczyło w postępowaniach mających wyłonić wykonawcę, który będzie obsługiwał wszystkie 49 WORD-ów do czasu powstania CEPiK 2.0.

Scenariusz realizacji “rozwiązanie doraźne"

1.Ze względu na fakt istnienia na rynku dwóch baz pytań koniecznym wydaje się uzgodnienie między przedstawicielami ministerstw (MTBiGM oraz MSW) nieodpłatnego przekazania pytań PWPW - Instytutowi Transportu Samochodowego, który został wytypowany w przyjętej przez MTBiGM koncepcji, jako odpowiedzialny za ujednolicenie bazy pytań dla kandydatów na kierowców. Zapewni to funkcjonowanie jednej bazy pytań dla kandydatów na kierowców we wszystkich WORD-ach.
W sytuacji, gdy powyższe okaże się niemożliwe, jedynym wyjściem zgodnym z obranym kierunkiem rozwiązania problemu jednolitej bazy pytań, jest ustalenie, że w skład bazy pytań obowiązującej we wszystkich 49-WORD-ach będą wchodziły wyłącznie pytania ITS (bez PWPW) w następstwie czasu w zwiększanej sukcesywnie liczbie zgodnie z intencją MTBiGM, że pytania może zgłosić każdy, a po weryfikacji zatwierdza je MTBiGM.

2.Podstawą do podjęcia działań mających na celu osiągnięcie jednolitego dla całego kraju systemu teleinformatycznego (zgodnie z ustaleniami z 20 i 27 sierpnia 2013 r. w MTBiGM) jest utworzenie Konsorcjum ITS/PWPW, które umożliwi w pierwszej kolejności rozwiązanie doraźnego problemu dostępu do PKK (w ramach kontynuacji obecnych umów z WORD-ami) i jednolitej bazy pytań w terminie do 30 listopada 2013 r., a w docelowym rozwiązaniu - udział konsorcjum ITS/PWPW w postępowaniach przetargowych w 2014 roku na system teleinformatyczny i bazę pytań dla WORD-ów.

3.We wszystkich 49 obecnie trwających umowach z WORD-ami, na zasadach wzajemnych cesji praw i odpowiedzialności docelowo jedną ze stron powinno być Konsorcjum ITS/PWPW. W tym celu konieczny jest:
a) przelew wierzytelności (cesja) i przejęcie długów z dotychczas obowiązujących umów bez obciążenia odpowiedzialnością za ewentualne kary umowne z nich wynikających drugiego Konsorcjanta (tj. PWPW w 29. umowach, w których jest stroną, włącza ITS, jako odpowiedzialny za bazę pytań, a ITS w 20. umowach, w których jest stroną - włącza PWPW, jako odpowiedzialną za system teleinformatyczny)
b) akceptacja WORD-ów na przelew wierzytelności w umowach ITS-WORD na PWPW w zakresie systemu teleinformatycznego.

4.Rozwiązanie problemu wzajemnych roszczeń ITS – WORD (kar), może być rozwiązane w następujący sposób. Po ujednoliceniu systemów we wszystkich WORD-ach, należy rozwiązać trwające umowy za porozumieniem stron ze skutecznym prawnie oświadczeniem o rezygnacji ze wzajemnych roszczeń.

Efekt realizacji scenariusza “rozwiązania doraźnego". We wszystkich 49 WORD, stroną umowy w obecnie kontynuowanych umowach jest PWPW (odpowiedzialne za system teleinformatyczny) oraz ITS (odpowiedzialny za bazę pytań). Realizacja zaproponowanego scenariusza prowadzi w efekcie do powstania jednolitego systemu teleinformatycznego we wszystkich WORD-ach oraz jednolitej bazy pytań we wszystkich ośrodkach egzaminacyjnych w terminie zadeklarowanym przez MTBiGM na KWRiST - do 30 listopada 2013 r.”