Legislacja

Projekt nowelizacji ustawy o transporcie już w Sejmie

26 sierpnia 2021

Projekt nowelizacji ustawy o transporcie już w Sejmie
Karta Kwalifikacji Kierowcy (wzór - projekt)

Udostępniony został projekt ustawy zmieniającej ustawę o transporcie drogowym [kliknij]. Projekt ma na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej. Nowelizowane są także ustawy: ustawa - Prawo o ruchu drogowym; o służbie medycyny pracy; o kierujących pojazdami; Kodeksu karnego; o dokumentach publicznych. Udostępniono także projekty aktów wykonawczych.

Kancelaria Sejmu RP udostępniła rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw [kliknij]. Zgodnie z obowiązującymi procedurami dokument został skierowany do zaopiniowania przez Biuro Legislacyjne i dopiero trafi do wykazu oraz nadany mu zostanie numer druku sejmowego.

Jak opisano, projekt: - Dotyczy transpozycji do polskiego prawodawstwa dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/645 z dnia 18 kwietnia 2018 r. zmieniającej dyrektywę 2003/59/WE w sprawie wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców niektórych pojazdów drogowych do przewozu rzeczy lub osób oraz dyrektywę 2006/126/WE w sprawie praw jazdy; wprowadzenia zmian w zakresie m.in. szkolenia osób zamierzających lub wykonujących przewóz drogowy na stanowisku kierowcy, nadzoru nad ośrodkami szkolenia oraz dostosowania obiegu dokumentów i danych o prowadzonych szkoleniach do potrzeb wynikających z projektowanych zmian.

Już w pierwszych komentarzach eksperci wskazują, iż zaproponowane rozwiązania oznaczają koniec szkoleń kierowców zawodowych będących obcokrajowcami lub ogromne wydłużenie wszystkich procedur lub co najmniej bardzo duży problem. Nowością ma być obowiązek zdobycia przez kandydata na kierowcę zawodowego tzw. profilu kierowcy zawodowego. W art. 2 w pkt 3 ustawy o kierujących pojazdami pojawi się nowy punkt w brzmieniu: - „4) profilu kierowcy zawodowego – należy przez to rozumieć zestaw danych identyfikujących i opisujących osobę ubiegającą się o wpis w prawie jazdy kodu 95, wydanie świadectwa kwalifikacji zawodowej i karty kwalifikacji kierowcy, wykonanie badań lekarskich i psychologicznych, utworzony, udostępniany, aktualizowany i archiwizowany w systemie teleinformatycznym. Stosowny urząd podejmie procedurę potwierdzania danych zapisanych w prawie jazdy, będzie pozyskiwał informację czy uprawnienia nie zostały cofnięte, podejmowane czynności mogą trwać od miesiąca do pół roku. Zmiany dotyczą także kierowców - obcokrajowców, którzy będą chcieli zdobyć kwalifikację wstępną; obowiązku odrębnej własności każdej placówki szkolącej pojazdu szkoleniowego - autobusu lub ciężarówki; kandydatów na instruktorów w kat. D i D+E; katalogu pytań egzaminacyjnych, ich weryfikacji, działania Komisji ds. weryfikacji pytań itd.

Udostępniono także projekty aktów wykonawczych, a tu:

- rozporządzenia ministra cyfryzacji w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji kierowców;

- rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie wydawania karty kwalifikacji kierowcy;

- rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie Komisji do spraw weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych;

- rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy.

Zachęcamy do zadawania pytań (tygodnik@prawodrogowe.pl lub redakcja@l-instruktor.pl), naszych ekspertów poprosimy o odpowiedź lub komentarz.