Legislacja

Przedsiębiorca kierowca też ma prawo do diety

2 lutego 2006

Właściciele firm transportowych mogą naliczać diety, wyjeżdżając w celu świadczenia swoich usług ? orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 15 września 2005 r. O tym, że właściciel firmy może sobie przyznać dietę i wrzucić ją do kosztów podatkowych, mówi art. 23 ust. 1 pkt 52 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z nim do kosztów nie zalicza się wartości diet z tytułu podróży służbowych osób prowadzących działalność gospodarczą i osób z nimi współpracujących - w części przekraczającej wysokość diet przysługujących pracownikom, określoną w odrębnych przepisach wydanych przez ministra pracy i polityki społecznej. Ten wyrok to krok do normalności w rozliczaniu wyjazdów przedsiębiorcy? Miejmy nadzieję, że tak ? komentuje ?Rzeczpospolita?. Dotychczasowe podejście organów podatkowych znacznie, bowiem ograniczało prawo do zaliczania diet do kosztów firmy. A prawo to przyznaje przecież art. 23 ust. 1 pkt 52 updof, nie wprowadzając żadnych dodatkowych warunków. Przedstawiciele fiskusa uważają jednak tak: podróż służbowa jest wtedy, gdy przedsiębiorca jedzie negocjować umowę, a nie gdy ją wykonuje. Po przegranych w sądzie sprawach może w końcu zmienią zdanie.

W piśmie Ministerstwa Finansów z 5 grudnia 2003 r. (PB2/AS-033-0600-2495/03) stwierdzono: "w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług transportu samochodowego brak jest uzasadnienia dla przyjęcia, iż wykonywanie przez te osoby zadań poza miejscowością podaną w zgłoszeniu o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej wiąże się z odbyciem podróży służbowej. Należy, bowiem przyjąć, że świadczenie usług transportowych w ramach wykonywanej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej stanowi istotę tej działalności. Bez wpływu na powyższe pozostaje przy tym okoliczność ewentualnego posiadania przez przedsiębiorcę oznaczonej we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej siedziby. (...) W konsekwencji powyższego przedsiębiorcy świadczącemu usługi transportu samochodowego nie przysługuje prawo zaliczenia w koszty uzyskania przychodu diet z tytułu podróży służbowych".