Legislacja

Resort rozważa skonsolidowanie przepisów

4 czerwca 2019

Resort rozważa skonsolidowanie przepisów
(fot. Jolanta Michasiewicz)

W sprawie przepisów regulujących przekraczanie drogi na przejściu dla pieszych pytanie do resortu infrastruktury zaadresowała posłanka Monika Rosa, odpowiedzi udzielił sekretarz stanu Rafał Weber. - Resort rozważa skonsolidowanie w przepisach ustawy - Prawo o ruchu drogowym istniejących regulacji – to ważna informacja.

Kierowcy, piesi, przejście dla pieszych. W 2018 r. w Polsce doszło do 7548 wypadków z udziałem pieszych, zginęły 803 osoby. W 67,5 proc. wypadków sprawcami byli kierujący, a najczęściej wskazywaną przyczyną było nieustąpienie pierwszeństwa na przejściu dla pieszych – to w 62,2 proc. sytuacji. Badania Fundacji PZU z 2015 r. pokazały, że polscy kierowcy najczęściej ignorują pieszych stojących i oczekujących na możliwość przekroczenia przejścia. Aż 62 proc. badanych widząc stojącego pieszego utrzymywało prędkość lub nawet ją zwiększało. Zaledwie co czwarty kierowca zatrzymywał się, by przepuścić oczekującego na przejście człowieka. Z kolei aż 80 proc. badanych kierowców przepuszczało pieszych, którzy do przejścia akurat podchodzili (byli w ruchu).

Czy i kiedy? Wiele środowisk głośno postuluje o wprowadzenie zmian w przepisach, tak aby ci „niechronini” byli chronieni bardziej. To, że być powinny, prawie jest zgoda. Niestety - jak pisze posłanka - nie ustalono żadnych konkretnych kroków w tej sprawie, nawet więcej, padło stwierdzenie, że „pracom tym należy poświęcić odpowiednio wydłużony czas”, bo konieczne jest „przeprowadzenie szerokiej i długotrwałej kampanii, akcji informacyjno-edukacyjnej” oraz ogólnopolskiego audytu przejść dla pieszych. Czyli pozostaje zapytać - kiedy byłoby możliwe wprowadzenie zmian? Pamiętajmy jednak, iż nie jest to aż tak oczywiste, albowiem wielu ekspertów i też środowisk nie dostrzega potrzeby zmian przepisów, postuluje jedynie ich uproszczenie oraz kategoryczne egzekwowanie.

Informacja Ministerstwa Infrastruktury. Odpowiedzi posłance Monice Rosie udzielił podsekretarz stanu w resorcie infrastruktury Rafał Weber. Informował: - Koncepcja zwiększenia bezpieczeństwa pieszych w rejonie przejścia dla pieszych i na samym przejściu wydaje się niewątpliwie słuszna, jednak prowadzone dotychczas prace w tym obszarze (druk sejmowy nr 1859), które ostatecznie nie zostały sfinalizowane, wykazały szereg wątpliwości towarzyszących próbie radykalnego zwiększenia uprzywilejowania niechronionych uczestników ruchu drogowego. Jednak uwzględniając specyfikę danego państwa (inne uwarunkowania kulturowe, prawne, inżynieryjne, edukacyjne, czy też podejście do poszanowania prawa) nie jest możliwe bezpośrednie przeniesienie rozwiązań z innych państw - podsumował Weber. Resort rozważa skonsolidowanie w przepisach ustawy - Prawo o ruchu drogowym istniejących regulacji - informował dalej. Uzasadnia: - Taka zmiana przyczyni się do zapewnienia większej przejrzystości przepisów oraz wyeliminowania wątpliwości w odniesieniu do pierwszeństwa pieszego w sytuacjach związanych z przekraczaniem przez nich drogi w miejscach wyznaczonych w tym celu. R. Weber wskazał także na rolę jaką odgrywają w tym obszarze działania organów zarządzających ruchem: - Znaczącą rolę odgrywają w tym obszarze działania organu zarządzającego ruchem oraz zarządcy drogi – które to podmioty decydują m.in. o lokalizacji przejść dla pieszych, ich utrzymaniu oraz o zastosowanych rozwiązaniach w celu poprawy bezpieczeństwo pieszych (geometria drogi, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, oświetlenie przejść, itp.) Kolejnym równie istotnym elementem – jak wskazał – jest skuteczne egzekwowanie przepisów dotyczących przechodzenia przez jezdnię oraz zachowania kierujących pojazdami wobec pieszych przez organy uprawnione do kontroli ruchu drogowego (Policję, straże gminne i miejskie). I ostatnia informacja dotyczyła raportu z przeprowadzonych badań na temat sytuacji i zachowań kierowców oraz pieszych na przejściach. Jak się dowiadujemy, raport został przygotowany i zaakceptowany przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, po procesie konsultacji z wykonawcą. Ale… Ze względu na obszerność materiału oraz kompleksowość ujętej w nim tematyki oraz problematyczny zakres jak również stopień złożoności danych, nadal trwają analizy członków Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Podsumujmy: Postulaty zmiany prawa resort infrastruktury uznaje za słuszne, rozważa skonsolidowanie w przepisach ustawowych istniejących regulacji prawnych, zwraca uwagę na rolę organów zarządzających ruchem i zarządców dróg, na skuteczne egzekwowanie przepisów. Analizuje przeprowadzony i zaakceptowany raport na temat obecnej sytuacji.

To ważna wypowiedź przedstawiciela resortu infrastruktury, czekamy na dalsze, tymczasem pamiętajmy: W polskim systemie prawnym przedmiotową problematykę regulują przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. poz. 454 z 2019 r.). Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy - Prawo o ruchu drogowym, kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu. Przejście dla pieszych – zgodnie z art. 2 pkt 11 tej ustawy – oznacza powierzchnię jezdni, drogi dla rowerów lub torowiska przeznaczoną do przechodzenia przez pieszych, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi. Szczególna ostrożność została zdefiniowana w art. 2 pkt 22 ustawy - Prawo o ruchu drogowym, jako ostrożność polegająca na zwiększeniu uwagi i dostosowaniu zachowania uczestnika ruchu do warunków i sytuacji zmieniających się na drodze, w stopniu umożliwiającym odpowiednio szybkie reagowanie, natomiast ustąpienie pierwszeństwa (zgodnie z art. 2 pkt 23 tej ustawy) oznacza powstrzymanie się od ruchu, jeżeli ruch mógłby zmusić innego kierującego do zmiany kierunku lub pasa ruchu albo istotnej zmiany prędkości, a pieszego – do zatrzymania się, zwolnienia lub przyspieszenia kroku. Ponadto należy podkreślić, że kwestię zachowania kierującego wobec pieszego przekraczającego jezdnię na przejściu dla pieszych reguluje przepis § 47 ust. 4 przywołanego wyżej rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Przepis ten stanowi, że kierujący pojazdem zbliżający się do miejsca oznaczonego znakiem D-6 „przejście dla pieszych”, D-6a „przejazd dla rowerzystów” albo D-6b „przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów” jest obowiązany zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszych lub rowerzystów znajdujących się w tych miejscach lub na nie wchodzących lub wjeżdżających. (jm)