Legislacja

Rowerzyści na przejściu dla pieszych – stanowisko resortu

8 sierpnia 2023

Rowerzyści na przejściu dla pieszych – stanowisko resortu
W definicji zawartej w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1047, z późń. zm.) przejście dla pieszych oznacza powierzchnię jezdni, drogi dla rowerów lub torowiska, przeznaczoną do przekraczania tych części drogi przez pieszych, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi. W myśl przepisu art. 26 ust. 3 pkt 3 ustawy - Prawo o ruchu drogowym kierującemu pojazdem (w tym również rowerem) zabrania się jazdy wzdłuż po drodze dla pieszych lub przejściu dla pieszych. Powtórzmy: - Mając na uwadze przywołane wyżej regulacje, należy podkreślić, że przejeżdżanie rowerem - jak też innym pojazdem - wzdłuż po przejściu dla pieszych jest zabronione - przypomina wiceminister infrastruktury Rafał Weber (graf. PIXABAY)

Resort infrastruktury odpowiedział na interpelację Jarosława Sachajko w sprawie problemu związanego z rowerzystami, którzy przejeżdżają przez przejścia dla pieszych oznakowanych znakiem drogowym D-6 [kliknij] [kliknij]. Poseł te zachowania rowerzystów nazwał notorycznymi i podkreślał, iż stwarza to bardzo niebezpieczne sytuacje.

Poseł o rowerzystach na przejściach dla pieszych. - Kierowcy samochodów nie spodziewają się rowerzystów, którzy ze znaczną prędkością pokonują przejścia dla pieszych, nie dając tym samym odpowiedniego czasu kierowcom pojazdów mechanicznych na reakcję i wykonanie manewru obronnego – uzasadniał. Podkreślał: - Niezbyt wysokie kary za powyższe wykroczenie, wynoszące zazwyczaj od 50 do 100 zł, nie zniechęcają cyklistów do łamania przepisów, którzy powodują przy tym ogromne niebezpieczeństwo utraty własnego zdrowia, a nawet życia. Konkludując zaproponował: - Optymalne rozwiązanie nie polega na zwiększeniu wysokości mandatów za dane wykroczenie, czy też postawienie fizycznych barier przed przejściami dla pieszych. Zasadne jest przeprowadzenie kampanii społecznej, która miałaby na celu zwiększyć świadomość kierujących rowerami. J. Sachajko pytał czy resort dostrzega przywołany problem? Czy zamierza przeprowadzić kampanię społeczną? Jak przeciwdziałać takim zachowaniom?

Stanowisko resortu infrastruktury. Odpowiedzi na postawione pytania udzielił Rafał Weber. Wiceminister potwierdził, iż w istniejącym stanie prawnym przejeżdżanie rowerem - jak też innym pojazdem - wzdłuż po przejściu dla pieszych jest zabronione. Wskazywał, iż w definicji zawartej w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1047, z późń. zm.) przejście dla pieszych oznacza powierzchnię jezdni, drogi dla rowerów lub torowiska, przeznaczoną do przekraczania tych części drogi przez pieszych, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi. W myśl przepisu art. 26 ust. 3 pkt 3 ustawy - Prawo o ruchu drogowym kierującemu pojazdem (w tym również rowerem) zabrania się jazdy wzdłuż po drodze dla pieszych lub przejściu dla pieszych. Powtórzmy: - Mając na uwadze przywołane wyżej regulacje, należy podkreślić,  że przejeżdżanie rowerem - jak też innym pojazdem - wzdłuż po przejściu dla pieszych jest zabronione.

Kampania społeczna? Postawione w interpelacji pytanie brzmiało: Czy ministerstwo zamierza przeprowadzić kampanię społeczną w celu zwiększenia bezpieczeństwa na drogach? Wiceminister R. Weber odpowiedział: - W odpowiedzi na pytanie dotyczące przeprowadzenia kampanii społecznej w celu zwiększenia bezpieczeństwa na drogach, pragnę poinformować Panią Marszałek, że w roku 2023 r. w 50 powiatach na terenie całej Polski, w każdym z 16 województw, będzie realizowana akcja informacyjno - edukacyjna pod hasłem: Senior na drodze do bezpieczeństwa!, dotycząca bezpieczeństwa w ruchu drogowym i skierowana do osób powyżej 60 roku życia. Akcja ma na celu kształtowanie prawidłowych postaw i zachowań, zmiany ich postaw i zachowań, uświadomienie w szczególności kierowców, rowerzystów i pieszych powyżej 60 roku życia jako uczestników ruchu drogowego, poprzez uświadamianie m.in.:

- w jaki sposób  zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa prawidłowo poruszać się po drodze;

- wpływu sprawności psychofizycznej, która z wiekiem jest coraz słabsza, na percepcję i możliwość kierowania pojazdem;

- jak bezpiecznie uczestniczyć w ruchu drogowym jako kierowca - senior, rowerzysta - senior, pieszy - senior, uwzględniając zmiany biologiczne i mentalne postępujące wraz z wiekiem a mające znaczący wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego.

W jaki sposób ministerstwo zamierza przeciwdziałać niebezpiecznym zachowaniom rowerzystów na drogach i przejściach dla pieszych? I tu odpowiedź wiceministra cytujemy w jej pełnym brzmieniu: - Odnosząc się do pytania dotyczącego przeciwdziałania niebezpiecznym zachowaniom rowerzystów na drogach i przejściach dla pieszych, uprzejmie wyjaśniam, że z informacji przekazanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wynika, że policjanci w toku codziennej służby reagują na przypadki naruszania przez rowerzystów obowiązujących przepisów prawa, w tym również zakazu jazdy wzdłuż po przejściu dla pieszych. Ponadto resort spraw wewnętrznych i administracji przekazał zestawienie udostępnione przez Zastępca Komendanta Głównego Policji, z którego wynika, że liczba ujawnionych przez funkcjonariuszy naruszeń tego rodzaju wyniosła:

- 2020 r. - 11 309;

- 2021 r. - 11 340;

- 2022 r. - 17 042;

- w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 r. - 8 944.

Niezależnie od powyższego uprzejmie wskazuję, że Policja nie gromadzi informacji o rodzaju sankcji zastosowanych wobec rowerzystów naruszających zakaz jazdy wzdłuż  po przejściu dla pieszych.

Niestety można nawet powiedzieć nic nowego. Nie ma kampanii ogólnopolskiej, będą powiatowe. Ponadto jej autorzy za cel stawiają sobie „kształtowanie prawidłowych postaw i zachowań itd., ale adresatem nadal są seniorzy, a młodzi uczestnicy ruchu drogowego? To właśnie ich zachowania przede wszystkim powinny być przede wszystkim kształtowane. I kwestia przeciwdziałania tym nieprawidłowym zachowaniom na przejściach? Ale tu raczej poseł powinien orzec czy zacytowana informacja jest odpowiedzią na jego pytanie. (jm)