Legislacja

Trybunał orzeknie ws. uprawnień inspektorów ITD

31 stycznia 2015

3 lutego 2015 r. o godz. 9:00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek Prokuratora Generalnego dotyczący uprawnienia inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego oraz pracowników Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności:

1) § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 29 czerwca 2011 roku w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Transportu Drogowego oraz pracownikom Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego - z art. 56 ust. 1 ustawy z 6 września 2001 roku o transporcie drogowym w związku z art. 129a ust. 1 ustawy z 20 czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu drogowym, jak również z art. 95 § 5 ustawy z 24 sierpnia 2001 roku - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, a przez to także z art. 92 ust. 1 konstytucji;

2) § 2 ust. 2 powyższego rozporządzenia - z art. 76a ust. 1 w związku z art. 56 ust. 1 ustawy z 6 września 2001 roku o transporcie drogowym oraz w związku z art. 129a ust. 1 ustawy z 20 czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu drogowym, jak również z art. 95 § 5 ustawy z 24 sierpnia 2001 roku - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, a przez to również z art. 92 ust. 1 konstytucji.

Zgodnie z art. 92 ust. I konstytucji rozporządzenia są wydawane przez organy w niej wskazane, na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania. Upoważnienie powinno określać organ właściwy do wydania rozporządzenia i zakres spraw przekazanych do uregulowania oraz wytyczne dotyczące treści aktu.

Zdaniem wnioskodawcy kwestionowane regulacje rozporządzenia w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Transportu Drogowego oraz pracownikom Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nie służą jedynie wykonaniu ustawy, ale również ją modyfikują. Wykracza to poza charakter wykonawczy, co jest równoznaczne z wyjściem poza granice upoważnienia ustawowego i w ocenie wnioskodawcy przesądza o niezgodności rozporządzenia z ustawą o transporcie drogowym oraz odpowiednimi przepisami prawa o ruchu drogowym, Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia oraz konstytucji.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Leon Kieres, sprawozdawcą będzie sędzia TK Teresa Liszcz.