Legislacja

Tymczasowe prawo jazdy: przepisy dobre, ale… brak dookreślenia kiedy wejdą w życie

10 marca 2023

Tymczasowe prawo jazdy: przepisy dobre, ale… brak dookreślenia kiedy wejdą w życie
(fot. Łukasz Błasikiewicz/Kancelaria Sejmu RP)

Rządowy projekt ustawy o aplikacji mObywatel, która to aplikacja zapewni potwierdzenie tożsamości we wszystkich sytuacjach - aktualnie wymagane jest użycie dowodu osobistego - [kliknij] [kliknij] [kliknij], już w Sejmie uchwalony. Teraz trafi do rąk i decyzji senatorów. Dodajmy - przewidziano także m.in. udostępnienie mobilnego tymczasowego prawa jazdy, które umożliwi kierowcom kierowanie pojazdem automatycznie po zdanym egzaminie państwowym.

Procedowanie odbywa się w iście ekspresowym tempie. I co jeszcze ważniejsze przy niezwykłej zgodności. W głosowaniu nad całością dokumentu na 447 oddających swój głos posłów, ZA było 436, PRZECIW - 9, wstrzymało się - 2, nie głosowało 13. Teraz ustawa trafi do Senatu.

Jest w niej jednak zasadniczy brak! Brak dookreślenia kiedy te przepisy wchodzą w życie. Jak informowaliśmy rząd projekt przyjął 1. marca [kliknij]. Prace nad ustawą trwały - jak to oceniali posłowie pięć lat. Jednak ci sami oceniali, iż to dobre prawo. Jednocześnie wskazywali na brak dookreślenia kiedy te przepisy wchodzą w życie. Owszem autorzy projektu mówili o komunikatach wydawanych przez resorty, ale wszystko zależy od „możliwości technicznych”.

Ustawa wchodzi w życie 14 dni po publikacji, niestety poza niektórymi przepisami w tym tych dotyczących tymczasowego prawa jazdy. One wejdą w życie z dniem określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 72 ust. 1 tej samej ustawy tj.: „Art. 72. 1. Minister właściwy do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” komunikat określający dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających przekazywanie, gromadzenie i udostępnianie z centralnej ewidencji kierowców danych w celu utworzenia i udostępnienia tymczasowego elektronicznego prawa jazdy oraz obsługę tymczasowego elektronicznego prawa jazdy przy użyciu aplikacji mObywatel, zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 1, art. 100ar, art. 100at, art. 135b ust. 1 i 3, art. 136 ust. 1 i 1a oraz art. 139 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 29, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, oraz zgodnie z art. 4 ust. 1a i 2, art. 5b, art. 10a-10e, art. 20 ust. 1 pkt 1, art. 55 ust. 3 i art. 102a ustawy zmienianej w art. 36, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 2. Komunikat ogłasza się w terminie co najmniej 14 dni przed dniem wdrożenia rozwiązań technicznych określonym w tym komunikacie.”.

Przypomnijmy, przepisy ustawy zapewniają możliwość potwierdzania tożsamości z wykorzystaniem aplikacji mObywatel we wszystkich sytuacjach, w których według obecnego stanu prawnego dopuszczalne jest użycia dowodu osobistego. Pojawi się ponad 2 nowych usług, w tym także możliwość dokonywania opłat administracyjnych on-line. Pojawi się także - tak oczekiwane - tymczasowe prawo jazdy.

Obowiązek respektowania elektronicznego dowodu osobistego na działać od 1 września br. Cóż jednak - drodzy kandydaci na kierowców - przepis dotyczący tymczasowego prawa jazdy może oczekiwać na wejście w życie czas jakiś. Jaki? Tego nie wiemy, ale podamy przykład analogicznej sytuacji. Przepisy dotyczące tzw. okresu próbnego oczekują na swój komunikat już ponad… 10 lat. Tymczasem uchwalona ustawa trafi do Senatu. (jm)