Legislacja

WORD w Warszawie poinformował nas

25 lutego 2016

6746e4e69639f41d69b014af6fdc8388654a9e69

Szanowni Państwo

“Informuję, że z upływem daty 24 lutego 2016 roku utraciło moc dotychczasowe rozporządzenie regulujące sprawę egzaminowania kandydatów na kierowców w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego. Nowe rozporządzenie w tej sprawie nie zostało ogłoszone. Informuję, że wobec braku legalnej podstawy prawnej do prowadzenia tej działalności, od dnia dzisiejszego od godziny 6.00 zaplanowane z wielodniowym wyprzedzeniem egzaminy państwowe na prawo jazdy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Warszawie nie są realizowane. Stan taki naraża na trudne do oszacowania wielowymiarowe straty osoby ubiegające się o prawo jazdy i jednostkę powołaną do realizacji tej ważnej społecznej potrzeby. Sprawia on także, że co najmniej do czasu ogłoszenia nowego rozporządzenia regulującego między innymi szczegółowe warunki, tryb, zakres i sposób organizacji i przeprowadzania egzaminu państwowego oraz wzory stosowanych dokumentów egzaminy państwowe na prawo jazdy nie będą realizowane.”

Podanej wyżej treści informację Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie przekazał w dniu dzisiejszym w godzinach porannych na ręce ministra Infrastruktury i Budownictwa, organu nadzoru oraz mediów. Około godziny 10 na stronie Rządowego Centrum Legislacji, jako drugie w dniu dzisiejszym, pod numerem pozycji 232, ukazało się z datą wejścia w życie od dnia 25 lutego 2016 roku, rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach. Działalność w zakresie prowadzenia egzaminów państwowych na prawo jazdy jest zadaniem publicznym realizowanym w imieniu Państwa i musi być przez wszystkich traktowane z należytą powagą. Biorąc to pod uwagę dzień 25 lutego 2016 roku został w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Warszawie przeznaczony na szkolenie egzaminatorów z zakresu zmian wprowadzonych literą nowego rozporządzenia. Możliwość prowadzenia egzaminów od dnia 26 lutego 2016 roku jest uzależniona od wyników tego szkolenia. Wszystkim osobom, których egzaminy ze wskazanego powodu nie odbędą się, zaproponowany zostanie inny termin egzaminu, oczywiście bez potrzeby wnoszenia nowej opłaty.

Z up. Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie

Adam Klejna, Egzaminator Nadzorujący

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Nadzoru, Skarg i Analiz

(533-1)