Legislacja

Wymiana praw jazdy do 2028 r. to konsekwencja wdrożenia przepisów UE

29 sierpnia 2013

Zapytanie w sprawie prawa jazdy wydawanego na czas określony zgłosił poseł Marian Cycoń, zaadresowane zostało do ministra transportu. Pytający zgłasza wątpliwość czy obligatoryjna wymiana prawa jazdy jest zapisem zgodnym z konstytucją. Mówi o ochronie praw nabytych, które w tym wypadku nie zostaną zachowane. Odpowiedział Zbigniew Rynasiewicz, sekretarz stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. W przedstawionym stanowisku informuje i przypomina on, iż ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, która po ponad dwuletnim vacatio legis weszła w życie w dniu 19 stycznia 2013 r., wdrożyła do prawa polskiego postanowienia dyrektywy 2006/126/WE w sprawie praw jazdy. Jedną ze zmian wdrożonych ww. ustawą, wynikającą bezpośrednio z postanowień przedmiotowej dyrektywy, jest ustanowienie administracyjnego terminu ważności dokumentu prawa jazdy oraz wprowadzenie europejskiego wzoru prawa jazdy spełniającego wymogi ww. dyrektywy. Rynasiewicz podsumowuje: ze względu na konieczność zachowania zgodności polskich przepisów z przepisami Unii Europejskiej oraz ujednolicenie stosowania obowiązujących przepisów nie jest możliwe zachowanie bezterminowości nowych dokumentów prawa jazdy, wydawanych od 19 stycznia 2013 r. W mojej ocenie konieczność obowiązkowej wymiany praw jazdy w 2028 r. jest naturalną konsekwencją wdrożenia przepisów unijnych i pozostaje w zgodzie z postanowieniami Konstytucji RP.

Zapytanie nr 4328

do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej

w sprawie prawa jazdy na czas określony

Szanowny Panie Ministrze! W ostatnim czasie pewna kwestia poruszyła opinię publiczną. Niektóre środowiska polityczne uważają, że zmuszanie do wymiany przez dużą część społeczeństwa prawa jazdy wydanego na stałe, w myśl zapisów ustawowych, jest niezgodne z konstytucją. Według ustawy zasadniczej dokument prawa jazdy obwarowany jest ochroną praw słusznie nabytych. Oznacza to, że fakt nabycia bezterminowo prawa jazdy nie może ulec zmianie. Proponowana ustawa o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1183) może doprowadzać do naruszenia także drugiej zasady konstytucyjnej, chodzi mianowicie o zasadę wskazującą, iż dokument wydany za czasów poprzednio obowiązujących przepisów po wprowadzeniu nowych nie naruszy bezterminowości dokumentu. Jeśli zgodzimy się z propozycją utrzymania prawa do dalszego wykonywania zawodu psychologa transportu przez osoby posiadające obecnie uprawnienia, o których mowa, a nie posiadające dyplomu ukończenia studiów podyplomowych w zakresie psychologii transportu, jak nakazuje proponowany ww. projekt ustawy, to jak poradzimy sobie z kwestią konieczności wymiany prawa jazdy, którego posiadanie jest również związane z wykonywaniem pewnych czynności, m.in. zawodowych, a nadmienię, że w obydwóch przypadkach mówimy o odwoływaniu się do tych samych przepisów Konstytucji RP.

Z poważaniem

Poseł Marian Cycoń

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r.

 

Odpowiedź:

Szanowna Pani Marszałek! Odpowiadając na pismo, nr SPS-024-4328/13, przekazujące zapytanie posła Mariana Cyconia w sprawie prawa jazdy na czas określony, przedstawiam następujące stanowisko.

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, która po ponad dwuletnim vacatio legis weszła w życie w dniu 19 stycznia 2013 r., wdrożyła do prawa polskiego postanowienia dyrektywy 2006/126/WE w sprawie praw jazdy. Jedną ze zmian wdrożonych ww. ustawą, wynikającą bezpośrednio z postanowień przedmiotowej dyrektywy, jest ustanowienie administracyjnego terminu ważności dokumentu prawa jazdy oraz wprowadzenie europejskiego wzoru prawa jazdy spełniającego wymogi ww. dyrektywy.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o kierujących pojazdami prawo jazdy kategorii: AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T wydaje się na okres 15 lat, z tym że okres ten może być krótszy, o ile wynika to z orzeczenia lekarskiego. Natomiast prawo jazdy kat. C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E wydaje się na okres 5 lat, nie dłużej jednak niż na okres wynikający z orzeczenia lekarskiego i orzeczenia psychologicznego.

W związku z powyższym od dnia 19 stycznia 2013 r. każdy nowo wydany dokument prawa jazdy zawiera administracyjny okres ważności stosownie do danej kategorii prawa jazdy, a także zgodnie z art. 124 ust. 1 ww. ustawy jest zgodny z nowym wzorem określonym w rozporządzeniu wykonawczym z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami.

Jednocześnie należy wskazać, że zgodnie z art. 124 ust. 4 i 6 ustawy o kierujących pojazdami prawa jazdy wydane do dnia 18 stycznia 2013 r. będą podlegać obowiązkowej wymianie w okresie od dnia 19 stycznia 2028 r. do dnia 18 stycznia 2033 r. Do dnia 19 stycznia 2028 r. prawa jazdy wydane na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym zachowają ważność w okresie, na jaki zostały wydane, nie dłużej niż do terminów wymiany, określonych zgodnie z przepisami ww. ust. 4, pod rygorem utraty ważności dokumentu.

Przedstawiając powyższe, uprzejmie informuję, że ze względu na konieczność zachowania zgodności polskich przepisów z przepisami Unii Europejskiej oraz ujednolicenie stosowania obowiązujących przepisów nie jest możliwe zachowanie bezterminowości nowych dokumentów prawa jazdy, wydawanych od 19 stycznia 2013 r. W mojej ocenie konieczność obowiązkowej wymiany praw jazdy w 2028 r. jest naturalną konsekwencją wdrożenia przepisów unijnych i pozostaje w zgodzie z postanowieniami Konstytucji RP.

Z poważaniem