Legislacja

Zastępcza kara aresztu za wykroczenie?

26 października 2021

Zastępcza kara aresztu za wykroczenie?
- Czy przewidziany wzrost poziomu kary grzywny za wykroczenia, wobec którego możliwe jest zastosowanie zastępczej kary aresztu za wykroczenia (która co do zasady nie jest przewidziana dla tego rodzaju kary) nie jest sprzeczne z zasadami prawa karnego? - pyta ministra infrastruktury poseł Michał Jaros (fot. PEXELS)

Kancelaria Sejmu RP opublikowała interpelację poselską w sprawie nowelizacji ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Autor wystąpienia podnosi kwestię zgodności projektu z Konstytucją RP i podstawowymi zasadami prawa karnego. Na jutro zaplanowane jest posiedzenie sejmowej Komisji Infrastruktury, która rozpatrzy sprawozdanie Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy.

Poseł Michał Jaros, zaadresował interpelację do ministra infrastruktury (interpelacja nr 27750 [kliknij]). Wystąpienie dotyczy procedowanego w Sejmie rządowego projektu nowelizacji ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Wątpliwości budzi: - Projekt budzi jednak poważne zastrzeżenia pod względem zgodności z Konstytucją RP i podstawowymi zasadami prawa karnego. Wątpliwości te, wyraża opinia przedstawiona przez Rzecznika Praw Obywatelskich, w której zwraca on uwagę, że przedstawione zmiany stwarzają możliwość wprowadzenia wykroczeń, których popełnienie nie będzie uzależnione od wypełnienia przesłanki społecznej szkodliwości, za które może grozić kara wcześniej nie przewidziana w rozwiązaniach ustawowych. Dałoby to wówczas możliwość karania za zachowania, które uprzednio nie mogłyby być zakwalifikowane jako czyn zabroniony. Zdaniem RPO nowe, wysokie grzywny (także te nakładane w postępowaniu mandatowym) mogą być stosowane jako narzędzie do zwalczania przejawów aktywizmu społecznego i protestów społecznych. W przypadku protestów społecznych, w trakcie brania w nich udziału, wejście na jezdnię z transparentem, może być w świetle proponowanej regulacji zagrożone ukaraniem grzywną do 30 tys. zł (lub do 5000 w postępowaniu mandatowym), co w sposób nieuzasadniony może ograniczać konstytucyjne prawo do protestu wyrażone w art. 57 Konstytucji RP. Nadmierna wysokość pułapu grzywny może prowadzić do wymierzania zastępczej kary aresztu za wykroczenia, które co do zasady nie kwalifikują się do tej kategorii kary.

Wobec takich wątpliwości poseł pyta ministra: - Czy przewidziany wzrost poziomu kary grzywny za wykroczenia, wobec którego możliwe jest zastosowanie zastępczej kary aresztu za wykroczenia (która co do zasady nie jest przewidziana dla tego rodzaju kary) nie jest sprzeczne z zasadami prawa karnego?

W dniu jutrzejszym ma odbyć się posiedzenie sejmowej Komisji Infrastruktury, w trakcie którego rozpatrzone zostanie sprawozdanie Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1504 [kliknij]). Dokument przedstawi poseł Jerzy Polaczek - przewodniczący podkomisji [kliknij]. (jm)