Ogłoszenia

Szkolenie kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego

6 kwietnia 2008

e486c1c947ad3d9185483ff3b180f67d2450a58e

Cel i uczestnicy szkolenia

1.Celem szkolenia jest uświadomienie kierowcom skutków naruszenia przepisów ruchu drogowego, zwłaszcza przepisów kształtujących zasady bezpiecznego zachowania się w tym ruchu.

2.Szkolenie przeznaczone jest dla osób wpisanych do ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego, którą prowadzi komendant wojewódzki policji właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ewidencjonowanych. Określonemu naruszeniu przypisuje się odpowiednią liczbę punktów w skali od 0 do 10. Odbycie szkolenia daje podstawę do zmniejszenia liczby posiadanych punktów o 6.

3.W szkoleniu mogą uczestniczyć kierowcy posiadający prawo jazdy dłużej niż 1 rok, o ile w okresie ostatnich 12 miesięcy przed jego rozpoczęciem nie dopuścili się naruszeń, za które suma punktów przekroczyła 24.

4.W szkoleniu można uczestniczyć nie częściej niż raz na sześć miesięcy.

Organizacja i przebieg szkolenia

1. Szkolenie kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego organizuje dyrektor WORD wg ustalonego programu.

2. Program szkolenia obejmuje 6 godzin lekcyjnych i jest realizowany w ciągu jednego dnia.

3. Program szkolenia:

- przyczyny wypadków drogowych na tle poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce (2 x 45 min.),

- prawne i społeczne skutki wypadków w ruchu drogowym (45 min.),

- psychologiczne aspekty zachowania się kierującego pojazdem w ruchu drogowym (3 x 45 min.).

4. Dyrektor WORD potwierdza odbycie szkolenia, wydając uczestniczącemu w nim kierowcy zaświadczenie. Kopię zaświadczenia o odbyciu szkolenia przez kierującego przesyła się organowi prowadzącemu ewidencję.

Warunki udziału w szkoleniu:złożenie wypełnionego i podpisanego zgłoszenia uczestnictwa; wniesienie opłaty za szkolenie oraz przedłożenie organizatorowi szkolenia dowodu osobistego oraz prawa jazdy.

Szczegółowe informacje można uzyskać w WORD Zielona Góra
w godz.: 07.30 ÷ 15.30:
* telefonicznie pod numerem: 0684765380, 0684765381, 0684765393, 0684765374 lub
* osobiście: Biuro Obsługi Klienta - stanowisko Nr 4 (parter), pok. 112 i 113 (I piętro).