Przegląd prasy

Przechodnie w rejonie torowisk tramwajowych

28 lipca 2021

Przechodnie w rejonie torowisk tramwajowych
(fot. Tramwaje Warszawskie)

Poseł Artur Szałabawka skierował do ministra infrastruktury pytania w sprawie edukacji przechodniów dotyczącej zasad poruszania się w rejonie przejścia dla pieszych. Kwestia dotyczy obowiązujących z dniem 1 czerwca zmian ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Poseł pyta o określone w akcie zasady ruchu pieszych w rejonie torowisk tramwajowych.

Edukacja pieszych w rejonie torowisk? - To zagadnienie, które nie jest odpowiednio nagłaśniane w mediach, powoduje, że piesi mylą przechodzenie przez torowisko z pokonywaniem przejścia dla pieszych. Nowelizacja wyraźnie określa, że pieszy, który znajduje się na przejściu dla pieszych, ale również na nie wchodzący, będzie miał pierwszeństwo przed pojazdem, jednak z wyłączeniem tramwaju. Zmiany opisują także, że kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, będzie obowiązany zachować szczególną ostrożność i zmniejszyć prędkość tak, aby nie narażać na niebezpieczeństwo pieszego, który znajduje się na tym przejściu lub na nie wchodzi, a także ustąpić mu pierwszeństwa - zapisy te dotyczą kierującego pojazdem, jednak z wyłączeniem kierującego tramwajem – pisze poseł Artur Szałabawka. Pyta czy są planowane kampanie społeczne, których celem będzie zwrócenie uwagi pieszych na nowe przepisy i uświadomienie pieszym przekraczającym na przejściu torowisko, że to tramwaj ma zawsze pierwszeństwo, a na pieszych ciąży obowiązek zachowania szczególnej ostrożności?

Stanowisko Ministerstwa Infrastruktury. Informacji udzielił Rafał Weber, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, który przypomina: - Działania informacyjno-edukacyjne na temat wejścia w życie znowelizowanych przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, zakładających m.in. zwiększenie zakresu ochrony pieszych w rejonie przejść dla pieszych, rozpoczęły się w dniu 18 maja 2021 r. i od tego dnia za pomocą kanałów informacyjnych i mediów społecznościowych Ministerstwa Infrastruktury i Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego informują o planowanych zmianach. Natomiast kampania społeczna informująca o zmianach przepisów została zainaugurowana w Ministerstwie Infrastruktury w dniu 28 maja 2021 r. podczas konferencji prasowej z udziałem Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Rafała Webera oraz Sekretarza Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Konrada Romika. Podczas przedmiotowej konferencji zostały zaprezentowane spoty kampanii społecznych adresowane do pieszych i do kierowców pn. „Czy to Cię tłumaczy?”. Oba spoty są dostępne na kanale Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na portalu YouTube od dnia 28 maja 2021 r. W ww. działania informacyjno-edukacyjne włączeni zostali m.in. członkowie Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Wojewódzkie Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Należy podkreślić, że opinia publiczna była informowana o planowanych zmianach, w całym okresie, od dnia podpisania ustawy przez Prezydenta RP, m.in. poprzez wielokrotne zapowiedzi Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Rafała Webera, wielu ekspertów i specjalistów z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz media.

W dniu 1 czerwca 2021 r. rozpoczęła się emisja obu spotów w ogólnopolskich stacjach telewizyjnych i radiowych. Kampania będzie prowadzona do dnia 30 listopada 2021 r. W ramach kampanii przewidziano także działania informacyjno-promocyjne wspierające kampanię telewizyjną i radiową.

W ramach tych działań przewidziano m.in. przygotowanie ulotek informacyjnych o obu kampaniach społecznych oraz ich dystrybucję na stacje paliw i miejsca obsługi podróżnych, przygotowanie audycji telewizyjnych i radiowych dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego uwzględniających rozmowy w studiu o charakterze merytorycznym, w których udział brać będą specjalnie zaproszeni goście - specjaliści z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego (np. przedstawiciele Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, Policji, Straży Pożarnej, Ratownictwa Medycznego - specjaliści z zakresu ratownictwa i pierwszej pomocy, środowisk naukowych, organizacji pozarządowych, mediów branżowych zajmujących się tematyką BRD) oraz działania promocyjne w Internecie (m.in. z wykorzystaniem profilu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na portalu YouTube, Facebook oraz Twitter).

Powtórzymy - pytanie brzmiało: - Czy są planowane kampanie społeczne, których celem będzie zwrócenie uwagi pieszych na nowe przepisy i uświadomienie pieszym przekraczającym na przejściu torowisko, że to tramwaj ma zawsze pierwszeństwo, a na pieszych ciąży obowiązek zachowania szczególnej ostrożności? (jm)