Rozmowy

Bezwzględność pierwszeństwa pieszych

27 listopada 2019

Bezwzględność pierwszeństwa pieszych
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Grupa posłów przygotowała i złożyła w Sejmie projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym – to niezwykle ważna propozycja zmierzająca do poprawienia bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym. Niestety już dziś ta „bezwzględność” spotyka się z bardzo wieloma i bardzo różnorodnymi ocenami.

Zasada bezwzględnego pierwszeństwa. Bezwzględne pierwszeństwo pieszego na przejściu przez jezdnię oznacza, że kierowca powinien rozpocząć hamowanie już wtedy, gdy pieszy zbliża się do krawędzi jezdni. To niezwykle poważna zmiana naszego kodeksu drogowego. Oponenci apelują: Piesi nie mogą mieć bezwzględnego pierwszeństwa! Będzie więcej wypadków z udziałem pieszych! itd. itp. Zapytamy więc, czy rzeczywiście tak stało się w europejskich krajach, które zapisały i stosują zasadę bezwzględnego pierwszeństwa pieszych. Odpowiemy – oczywiście nie. Tam piesi są zdecydowanie bezpieczniejsi. Przypomnę, że to jednak nasze statystyki potwierdzają trwogę na przejściu dla pieszych. To u nas ginie coraz większa liczba pieszych. Posłużmy się wieloletnimi doświadczeniami np. Francji. Tam pieszy rozgląda się i spokojnie przekracza jezdnię. Nie biegnie. Kierowca zatrzymuje się, spokojnie czeka. On wie, że pieszy jest tu chroniony w sposób szczególny, on zna swoją odpowiedzialność, także tę surową przewidzianą w taryfikatorze mandatów, kodeksie drogowym i karnym.

Konwencja Wiedeńska. Zachęcam do zapoznania się z następującym fragmencie uzasadnienia przygotowanego przez autorów najnowszego projektu ustawy zmieniającego Prawo o ruchu drogowym: - Na wstępie przypomnieć należy, że Polska jest stroną Konwencji o ruchu drogowym, sporządzonej w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r. Konwencja ta w polskim porządku prawnym posiada status umowy międzynarodowej ratyfikowanej za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie i jest jednym ze źródeł prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej. Przepisy krajowe Państw – Stron Konwencji nie mogą być z nią sprzeczne. W zakresie przekraczania jezdni przez pieszych przepisy Konwencji Wiedeńskiej o ruchu drogowym mają charakter quasi semiimperatywny [norma wyznaczająca ramy postępowania, dająca swobodę stronom stosunku prawnego – przyp. red.], bowiem zgodnie z art. 20 ust. 7 Konwencji, umawiające się Strony mogą ustanowić surowsze postanowienia dla pieszych przechodzących przez jezdnię, aniżeli te ogólne - określone w Konwencji. W Polsce prowadzone są szczegółowe analizy przyczyn i skutków wypadków drogowych, oraz działania mające na celu poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego. W 2018 roku na polskich drogach doszło do 3978 wypadków na przejściach dla pieszych (co stanowi około 12,6 % ogółu zaistniałych wypadków). W wypadkach na przejściach dla pieszych śmierć poniosło 285 osób, zaś 3899 zostało rannych. Wejście pieszego na jezdnię bezpośrednio przed jadącym pojazdem stanowiło w 2018 roku przyczynę 2 336 wypadków.

Edukacja. Oczywiście trzeba przewidzieć, zapisać w przepisach i przeprowadzić kampanię, lub wiele kampanii adresowanych zarówno do kierowców jak i pieszych. Tych ostatnich trzeba uczulać i przypominać im jakie ryzyko niesie lekceważenie rozpędzonych aut. One nie zatrzymają się w miejscu, ale dlaczego tak pędzą w miejskim ruchu drogowym? Edukacja, edukacja i jeszcze raz miesiące edukacji adresowanej do wszystkich uczestników ruchu drogowego. Przyszła kampania musi być starannie przygotowana, równie starannie przeprowadzona, tu rząd nie może być oszczędnym. I tu kolejny cytat z przywołanego uzasadnienia: - Zważywszy na wysoką wypadkowość w rejonie przejść dla pieszych, prawodawca zdecydował, że należy wprowadzić szczególne zabezpieczenie polegające na tym, że z jednej strony pieszy będący na przejściu dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem, zaś z drugiej strony ma zakaz wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych. Zakaz wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd ma swoje odzwierciedlenie również w Konwencji, która stanowi, że na przejściach dla pieszych piesi nie powinni wchodzić na jezdnię bez uwzględnienia odległości i szybkości zbliżających się pojazdów. (jm)

Zagłosuj: https://www.prawodrogowe.pl/