Statystyka

31 007 zatrzymanych praw jazdy (za przekroczenie 50 km/godz.)

17 maja 2018

31 007 zatrzymanych praw jazdy (za przekroczenie 50 km/godz.)
(fot. Jolanta Michasiewicz)

W 2017 roku policjanci zatrzymali 31 007 dokumentów prawa jazdy w związku z kierowaniem pojazdem z prędkością przekraczającą dopuszczalną o więcej niż 50 km/godz. na obszarze zabudowanym - informuje Jarosław Zieliński, wyjaśniając znaczenie określenia „działanie w stanie wyższej konieczności”.

Poseł Adam Andruszkiewicz zgłosił interpelację (nr 20755) w sprawie nowelizacji Prawa o ruchu drogowym nawiązując do już uchwalonej przez Sejm i Senat ustawy, która dotyczy możliwości odstąpienia od odebrania prawa jazdy po przekroczeniu prędkości o więcej niż 50 km/godz. w obszarze zabudowanym. W sytuacji nadzwyczajnej - w stanie „wyższej konieczności”. Odpowiedzi udzielił Jarosław Zieliński, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, wyjaśniając jak ma być rozumiany „stan wyższej konieczności”. Przypominał, że projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami powstał z inicjatywy Senatu RP w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 października 2016 r. (sygn. akt K 24/15). W sentencji wyroku Trybunał Konstytucyjny wskazał, że art. 102 ust. 1 pkt 4 i ust. 1c ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, w związku z art. 135 ust. 1 pkt 1a lit. a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, w zakresie w jakim nie przewiduje sytuacji usprawiedliwiających - ze względu na stan wyższej konieczności - kierowanie pojazdem z przekroczeniem dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym, jest niezgodny z art. 2 i art. 45 ust. 1 Konstytucji RP.

- Projekt przedstawiony przez Senat RP, bazował na zaadresowanych do ustawodawcy tezach zawartych w uzasadnieniu do wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Tym samym uwzględniał tylko te elementy stanu wyższej konieczności, które wyłączały stosowanie określonych procedur przez starostę i organy kontroli ruchu drogowego (a więc swoistego kontratypu administracyjnego) i polegały na działaniu sprawcy w celu uchylenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia człowieka. Natomiast projekt wypracowany przez sejmową Komisję Administracji i Spraw Wewnętrznych poszerza zakres oddziaływania regulacji również na działanie mające na celu uchylenie niebezpieczeństwa grożącego innym dobrom, w tym np. mieniu - przypominał minister. I konkludował: - Konstrukcja stanu wyższej konieczności wprowadzana ww. projektem nie odbiega od ogólnie przyjętych reguł tego kontratypu (ujętych np. w art. 16 § 1 Kodeksu wykroczeń). Pozwala więc podmiotom, do których projektowana regulacja jest adresowana na dokonanie właściwej oceny przesłanek zastosowania kontratypu.

Dowiedzieliśmy się także, że w 2017 roku policjanci zatrzymali 31 007 dokumentów prawa jazdy w związku z kierowaniem pojazdem z prędkością przekraczającą dopuszczalną o więcej niż 50 km/godz. na obszarze zabudowanym. (jm)