Legislacja

12. Egzaminator bez warsztatów: skreślenie i ponowny wpis

24 października 2013

Egzaminatorzy - podobnie jak instruktorzy i wykładowcy - ustawą o kierujących pojazdami zobowiązani zostali do corocznego udziału w warsztatach doskonalenia zawodowego. Szkolenia odbywają się w całym kraju bez jakichkolwiek utrudnień. Często nawet bardziej staje się to sprawą dyrektora ośrodka, niż samego egzaminatora. Czy to właściwe podejście? Ustawodawca przewidział sytuację – choć naszym zdaniem marginalną – gdy egzaminator nie ma stosownego zaświadczenia, nie składa go do 7 stycznia i wówczas marszałek województwa ma obowiązek wykreślenia takiej osoby z ewidencji egzaminatorów. Dzisiaj także egzaminator (identycznie jak instruktor) może od razu może “obejść przepis” i ponownie wystąpić do organu o dokonanie ponownego wpisu i to bez obowiązku odbycia warsztatów. Doprecyzowano przepis – zaproponowano wprowadzenie 3 miesięcznej karencji przed dokonaniem kolejnego wpisu do ewidencji wraz z obowiązkiem wcześniejszego ukończenia “zaległych” warsztatów doskonalenia zawodowego.

Tekst obowiązujący

Tekst projektu

Z uzasadnienia projektu zmian

Art. 71 ust. 6 (dodany)

6. W przypadku skreślenia z ewidencji egzaminatora ze względu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, ponowny wpis do ewidencji może być dokonany nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od dnia, w którym decyzja o skreśleniu stała się ostateczna oraz po odbyciu warsztatów doskonalenia zawodowego w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego.