Legislacja

2. Ministerstwo Sprawiedliwości odpowiada na publikację prasową

9 sierpnia 2013

e94db9345f4d668cdd99d1fd6c546d65fbc8bd35

(Fot.: PD@N 470-10)

W nawiązaniu do opublikowanego dzisiaj (09 sierpnia 2013 r.) na łamach Gazety Wyborczej artykułu “Bezkarny pijany kierowca?” autorstwa redaktora Marcina Kobiałki, uprzejmie informujemy, że w publikacji pojawiły się nieścisłe i nieprawdziwe informacje.

Wbrew informacjom pojawiającym się w artykule możliwość użycia przymusu przez funkcjonariuszy Policji np. wobec kierowcy, który nie chce się poddać badaniu krwi na zawartość alkoholu jest już uregulowana w polskim prawie w Ustawie o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej.

Ustawa ta weszła w życie 5 czerwca 2013 r. Zgodnie z art. 11. tej ustawy “Środków przymusu bezpośredniego można użyć lub wykorzystać je w przypadku konieczności podjęcia, co najmniej jednego z następujących działań:

1) “wyegzekwowania wymaganego prawem zachowania zgodnie z wydanym przez uprawnionego poleceniem”.

Na podstawie tego artykułu Policja może po wydaniu polecenia np. przytrzymać rękę.

Nowe zasady stosowania środków określa już ustawa o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej. Jednak dla zwiększenia przejrzystości Ministerstwo Sprawiedliwości zdecydowało się wprost w projekcie nowelizacji Kodeksu postępowania karnego do art. 74 wpisać możliwość użycia siły.

 

Projekt nowelizacji Kpk zakłada:

w art. 74 po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu:

“§ 3a. Oskarżonego lub osobę podejrzaną wzywa się do poddania się obowiązkom wynikającym z § 2 i 3. W razie odmowy poddania się tym obowiązkom oskarżonego lub osobę podejrzaną można zatrzymać i przymusowo doprowadzić, a także stosować wobec nich siłę fizyczną lub środki techniczne służące obezwładnieniu, w zakresie niezbędnym do wykonania danej czynności.”

Projekt nowelizacji Kpk jest obecnie przedmiotem prac Sejmu. Planuje się, że ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2015 r. Nie zmienia to jednak faktu, że na podstawie obowiązujących od 5 czerwca 2013 r. przepisów Policja już w tej chwili ma prawo do zmuszania kierowców do badania stanu ich trzeźwości.

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji

Ministerstwo Sprawiedliwości