Legislacja

50+ w obszarze niezabudowanym? Jest odpowiedź resortu

18 marca 2021

50+ w obszarze niezabudowanym? Jest odpowiedź resortu
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Z projektu nowelizacji ustawy – Prawo o ruchu drogowym na pewnym etapie jej projektowania wypadł przepis dotyczący tzw. 50+ w obszarze niezabudowanym. Mimo wielu postulatów, przywoływanych statystyk pokazujących tendencję wzrostową - nawet o 1/3 i to w warunkach spowolnionego ruchu drogowego w związku ze stanem epidemii – zapis nie powrócił. Tym razem sprawie planowanych – a zapowiedzianych przez resort - zmian przepisów interpelację złożyła grupa posłów, odpowiedzi udzielił przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury.

Interpelacja w sprawie planowanych zmian przepisu tzw. 50+ w obszarze niezabudowanym. Grupa posłów złożyła interpelację oznaczoną nr 19143 [kliknij] w sprawie planowanych zmian przepisów w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze niezabudowanym. Posłowie przypominają, iż jeszcze w grudniu 2020 r. podczas posiedzenia Podkomisji nadzwyczajnej sejmowej Komisji Infrastruktury zgłosili wniosek dotyczący zmiany umożliwiającej odbieranie prawa jazdy za przekroczenie dozwolonej prędkości powyżej 50 km/h poza terenem zabudowanym, o czym była mowa na etapie prac nad wskazanym projektem w Radzie Ministrów. Autorzy interpelacji przypominają: - W odpowiedzi minister Weber stwierdził: „Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, stanowisko rządu jest negatywne. mówiłem o tym, dlaczego, podczas posiedzenia komisji, też mówiłem o tym podczas innych okazji – bardzo duży protest strony samorządowej wobec tej propozycji. Strona samorządowa, szczególnie ci, którzy nadzorują wydziały komunikacji, uważają, że wprowadzenie do polskiego systemu prawnego tego przepisu będzie musiało się wiązać z zatrudnieniem dodatkowych pracowników, którzy realizowaliby całą procedurę zatrzymania prawa jazdy od tej strony już proceduralnej. Bardzo stanowcze stanowisko komisji wspólnej rządu i samorządu terytorialnego. To była jedna z tych głównych przyczyn, która spowodowała, że rząd wycofał się z tych przepisów prawa. Natomiast wprowadziliśmy rozwiązanie zastępcze, czyli określenie minimalnej odległości na drogach szybkiego ruchu. Ale też będziemy pracowali, w zasadzie już rozpoczęliśmy prace nad tym, aby na kolejnych etapach zmian prawnych skupić się też na zmianach związanych z obszarem niezabudowanym. Ale to będzie kolejny etap. Nie chciałbym teraz mówić o tych naszych propozycjach, bo na razie one są poddawane weryfikacji. Natomiast będę liczył na państwa poparcie, jeżeli one pojawią się w Sejmie i w Senacie (vide: pełen zapis zapisu posiedzenia podkomisji). I właśnie w związku z tą zapowiedzią prac resortu nad nowymi propozycjami zmian legislacyjnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze niezabudowanym poproszono o przedstawienie tych planów. Do ministra infrastruktury zaadresowano pytania: 1. Jakie zmiany legislacyjne dot. obszaru niezabudowanego planuje Ministerstwo Infrastruktury w kontekście zapowiedzi ministra Webera, o których była mowa powyżej? 2. Na jakim etapie są prace ministerstwa nad zmianami, o których mowa w pkt 1, i jaki jest planowany harmonogram ich wdrażania? 3. Proszę o podanie szczegółów dot. projektu zmian, o których mowa w pkt 1.

Resort infrastruktury w sprawie zapowiedzianych prac legislacyjnych. Z upoważnienia ministra infrastruktury odpowiedzi na interpelację nr 19143 udzielił Rafał Weber. Przywołajmy ją w pełnym brzmieniu: - Odnosząc się do podniesionej w interpelacji zapowiedzi prac Ministerstwa Infrastruktury nad nowymi propozycjami zmian legislacyjnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego uprzejmie informuję, że aktualnie w ramach prac Sekretariatu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (KRBRD) przygotowywany jest dokument strategiczny pn. Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (NPBRD) na lata 2021-2030, który będzie zawierał informacje m.in. na temat działań legislacyjnych w obszarze bezpieczeństwa drogowego. Przygotowanie nowego długoletniego programu jest niezbędne z uwagi na zakończenie okresu obowiązywania dotychczasowego NPBRD 2013-2020. Jednocześnie, po przyjęciu ww. dokumentu NPBRD 2021-2030, zostanie opracowany i wdrożony dokument wykonawczy pn. Program Realizacyjny 2021- 2020 do NPBRD. Powyższe dokumenty, po ich opracowaniu i przyjęciu przez KRBRD, zostaną udostępnione publicznie na stronach KRBRD. (jm)