Legislacja

A harmonogram działań dla poprawy czytelności oznakowania dróg?

27 lutego 2016

b964c9910bae114d42f485d26c5f4fcf96437184

(534-63 fot. jola michasiewicz)

Paweł Olszewski zgłosił interpelację oznaczoną numerem 1134 w sprawie pilotażowego programu przeglądu oznakowania drogowego. Adresatem jest minister infrastruktury i budownictwa. Poseł pisze: we wrześniu 2015 roku na terenie Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego zakończył się pilotażowy program przeglądu oznakowania prowadzony przez bydgoski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na zlecenie ówczesnego Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. Podczas pilotażu sprawdzono 520 km dróg i sformułowano 478 uwag dotyczących oznakowania. W oparciu o pilotaż w Bydgoszczy i powiecie bydgoskim tworzone miały być nowe przepisy dotyczące czytelnego oznakowania dróg, a sama akcja miała być przeprowadzona na terenie gmin i powiatów w całej w Polsce. W ramach pilotażu oprócz działań eksperckich swoje uwagi dotyczące rozwiązań w zakresie inżynierii ruchu drogowego przesyłali także sami mieszkańcy. Najwięcej uwag dotyczyło poprawy warunków widoczności oznakowania. Wszystkie sformułowane w trakcie programu uwagi, zostały ujęte w specjalnym raporcie. Wiele z nich było uwzględnianych w sposób doraźny, a nieprawidłowości natychmiastowo usuwane przez zarządców dróg. Liczba sformułowanych podczas pilotażu uwag oraz zaangażowanie mieszkańców wskazują jednoznacznie na konieczność kontynuowania akcji na terenie gmin i powiatów w całej Polsce. Podjęcie stosownych działań w tym zakresie leży w interesie wszystkich uczestników ruchu – zarówno kierowców, pieszych, jak i zarządców dróg oraz państwa. W związku z powyższym zwracam się do Pana Ministra z następującymi pytaniami, prosząc o konkretne odpowiedzi na pytania w punktach:

1. Czy Ministerstwo zamierza kontynuować Program, który w sposób znaczący poprawia bezpieczeństwo na polskich drogach?

2. Jakie konkretnie działania są podejmowane w tym zakresie?

3. Kiedy kolejne polskie gminy i powiaty zostaną poddane weryfikacji oznakowania drogowego?

4. Czy istnieje harmonogram działań w tym zakresie?

Oczekujemy odpowiedzi.

Słowa kluczowe Sejm RP znaki drogowe