Legislacja

Apel o właściwą dokumentację w sprawach inwestycji drogowych

23 lutego 2006

Minister Transportu i Budownictwa zwrócił się do wojewodów o przesyłanie właściwie zebranej dokumentacji w sprawach dotyczących pozyskiwania nieruchomości na realizację inwestycji drogowych. W związku z powtarzającymi się brakami w dokumentacji, minister poprosił wojewodów o nadsyłanie - poza rozstrzygnięciem organu wojewódzkiego i pismami w sprawie - akt zawierających następujące dokumenty (lub ich kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem): - pełnomocnictwa dla wszystkich osób występujących w imieniu Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) w indywidualnym postępowaniu, - decyzję ostateczną o ustaleniu lokalizacji drogi wraz z fragmentem załącznika graficznego obejmującym nieruchomość będącą przedmiotem postępowania, z zaznaczeniem linii rozgraniczających pasa drogowego oraz granic działek objętych postępowaniem, a także wraz z legendą do załącznika graficznego, - dowody doręczenia właścicielom nieruchomości oferty GDDKiA dotyczącej zawarcia umowy nabycia nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa, - aktualny odpis z księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości objętej wywłaszczeniem. Minister zaznaczył, że wywłaszczenie nieruchomości - jako przymusowe odjęcie prawa własności - wymaga szczególnie należytej staranności postępowania administracyjnego i nie może być zakończone bez zgromadzenia niezbędnych i właściwie zebranych dokumentów.