Legislacja

Bezwzględne pierwszeństwo dla pieszego

6 lutego 2019

Bezwzględne pierwszeństwo dla pieszego
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Rzecznik Praw Obywatelskich, dr Adam Bodnar wystosował do ministra infrastruktury wystąpienie w sprawie pierwszeństwa pieszych zamierzających wejść na przejście dla pieszych. Rzecznik oczekuje rozważenia zasadności zmiany zasad ruchu drogowego, w ten sposób, aby pieszym oczekującym lub wkraczającym na przejście wyznaczone dla nich, przyznane zostało prawo pierwszeństwa, a co dalej idzie, inicjatywy nowelizacji przepisów ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

Przypomnijmy, iż według stanu prawnego na dzień dzisiejszy piesi mają pierwszeństwo, ale wówczas, gdy wejdzie na przejście. Zbliżający się kierowca ma obowiązek zachowania szczególnej ostrożności. W obu przypadkach nie mówi się o sytuacji, gdy pieszy oczekuje lub wkracza na przejście. Media przywołują statystyki wypadków z roku 2017, kiedy odnotowano 32 760 wypadków drogowych, wówczas też śmierć poniosło 873, a rannych zostało 7587 pieszych. Jak wynika z analiz Komendy Głównej Policji główną przyczyną potrąceń było nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu. Odnotowano także tendencję zwyżkową w takiej sytuacji.

- Mając powyższe na uwadze oraz kierując się troską o zapewnienie bezpieczeństwa pieszym przechodzącym przez jezdnię w miejscach do tego wyznaczonych, na podstawie art. 16 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz.U. z 2018 r. poz. 2179), zwracam się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o rozważenie zasadności zmiany zasad ruchu drogowego obowiązujących na przejściu dla pieszych, polegającej na przyznaniu pierwszeństwa pieszym, którzy oczekują na przejście przez jezdnie lub wkraczają na przejście dla pieszych. W przypadku podzielenia postulatu zmiany wspomnianych zasad ruchu drogowego, uprzejmie proszę Pana Ministra o podjęcie - w ramach posiadanych kompetencji - stosownych działań legislacyjnych zmierzających do nowelizacji przepisów Prawa o ruchu drogowym - konkluduje swoje wystąpienie RPO.

Zapis wprowadzający do naszego kodeksu drogowego zmian przyznających pierwszeństwo pieszemu nie jest nowy. Przypomnijmy, iż taki właśnie - na wniosek senatora Aleksandra Pocieji - został odrzucony na ostatnim etapie ich procedowania w Senacie RP w 2015 r. Media głośno donosiły: - Według uchwalonej w piątek nowelizacji kodeksu drogowego, piesi będą mieli pierwszeństwo przed pojazdami zarówno na przejściu dla pieszych, jak i przed nim. I niestety. Od tego czasu odbyło się wiele dyskusji, wiele konferencji, przesłano kilka interpelacji poselskich, Najwyższa Izba Kontroli opracowała obszerny raport, przygotowano kampanii społecznych np. „Ustąp pierwszeństwa” (2017), „10 metrów” (2018), wiele zrobiono dla poprawy oświetlenia przejść, proponowano powołanie instytucji rzecznika praw pieszego itd. I… Tym razem do ministra zwraca się Rzecznik Praw Obywatelskich. I… (jm)

KGP. „Wypadki drogowe na przejściach dla pieszych. Lata 2008-2017” (2018)