Legislacja

Czy przepis nie będzie nadużywany?

13 czerwca 2018

Czy przepis nie będzie nadużywany?
(fot. J. Michasiewicz)

Z dniem 22 czerwca br. w życie wejdzie ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami. Ustawodawca kodeksie drogowym w art. 135 dodał ustęp w brzmieniu: „1aa. Przepisu ust. 1 pkt 1a nie stosuje się, jeżeli kierujący pojazdem dopuścił się naruszenia, o którym mowa w tym przepisie, działając w celu uchylenia bezpośredniego niebezpieczeństwa grożącego dobru chronionemu prawem, jeżeli niebezpieczeństwa tego nie można było uniknąć inaczej, a poświęcone dobro w postaci bezpieczeństwa na drodze przedstawiało wartość niższą od dobra ratowanego.” Zmiana wprowadzona została także do ustawy o kierujących pojazdami. Tu w art. 102 dodano ust. 1aa w brzmieniu: „Przepisów ust. 1 pkt 4 i 5 nie stosuje się, jeżeli kierujący pojazdem dopuścił się naruszenia, o którym mowa w tym przepisie, działając w celu uchylenia bezpośredniego niebezpieczeństwa grożącego dobru chronionemu prawem, jeżeli niebezpieczeństwa tego nie można było uniknąć inaczej, a poświęcone dobro w postaci bezpieczeństwa na drodze przedstawiało wartość niższą od dobra ratowanego.”. Nadto dodano ust. 1da w brzmieniu: „Jeżeli prawo jazdy zostało zatrzymane w trybie art. 135 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, starosta wydaje decyzję w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy w terminie 21 dni od dnia powzięcia informacji o tym fakcie.”

Procedowanie zakończone, pozostają wątpliwości kto będzie oceniał o stanie wyższej konieczności? Także – czy przepis ten nie będzie nadużywany? (jm)