Legislacja

Hulajnogista na jezdni o dopuszczonej prędkości powyżej 30 km/godz. - wyjaśnienie resortu infrastruktury

3 sierpnia 2021

Hulajnogista na jezdni o dopuszczonej prędkości powyżej 30 km/godz. - wyjaśnienie resortu infrastruktury
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Instruktor nauki jazdy Andrzej Łapa zwrócił się do resortu infrastruktury z pytaniem, które zadał mu kursant: - Czy mogę poruszać się hulajnogą elektryczną po jezdni, jeśli prędkość na niej jest wyższa niż 30km/h, a brakuje infrastruktury rowerowej? Wydaje się, iż rozstrzygnięcie jest oczywiste. Przecież od 20 maja obowiązują przepisy znowelizowanej w tym zakresie ustawy - Prawo o ruchu drogowym [kliknij]. Niestety okazuje się, że tak nie jest.

Departament Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury w odpowiedzi na pismo instruktora nauki jazdy Andrzeja Łapy w sprawie poruszania się hulajnóg elektrycznych poinformował pytającego, iż: - Przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450, z późń. zm.) określają części drogi, po których może poruszać się osoba używająca hulajnogi elektrycznej. I właśnie dlatego odpowiedź wydaje się oczywista. Wróćmy do informacji resortu - dalej czytamy: - Na podstawie przepisów art. 33 ust. 1 ustawy - Prawo o ruchu drogowym kierujący hulajnogą elektryczną jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu rowerów, jeżeli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić. Kierujący hulajnogą elektryczną, korzystając z drogi dla rowerów i pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować pierwszeństwa pieszemu. Jednocześnie zgodnie z przepisami art. 33a ustawy - Prawo o ruchu drogowym kierujący hulajnogą elektryczną jest obowiązany korzystać z jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km/h, w przypadku gdy brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów. Wyjątkowe korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego hulajnogą elektryczną jest dozwolone wyłącznie, gdy chodnik jest usytuowany wzdłuż jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 30 km/h i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu rowerów. I sentencja: - Mając na uwadze powyższe Departament Transportu Drogowego wskazuje, ze obowiązujące przepisy nie zezwalają kierującemu hulajnogą elektryczną na poruszanie się po jezdni drogi, na której dopuszczalna prędkość jest wyższa niż 30 km/h. Celem takiej regulacji jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom ruchu drogowego, w tym zwłaszcza kierującemu hulajnogą elektryczną.

Niestety okazuje się, iż kwestia nie jest już tak oczywista w opinii… policjantów. O tym jutro. O wypowiedź poprosiliśmy także prawnika. O małą spekulację biegłego sądowego. (jm)