Legislacja

Kontrole ruchu drogowego po zmianach

24 maja 2018

Kontrole ruchu drogowego po zmianach
(fot. Jolanta Michasiewicz)

W mijającym tygodniu w Dzienniku Ustaw RP opublikowano rozporządzenie z dnia 11 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego. Obszerny - 50 stronicowy - dokument wdraża dyrektywę 2014/47/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie drogowej kontroli technicznej dotyczącej zdatności do ruchu drogowego pojazdów użytkowych poruszających się w Unii oraz uchylającą dyrektywę 2000/30/WE z 29 kwietnia 2014 r. Minister spraw wewnętrznych i administracji przede wprowadza do obowiązującego rozporządzenia warunki kontroli drogowej stanu technicznego - wstępnej lub szczegółowej - pojazdu wytypowanego przez kontrolowanego. W załączeniu pomieszczono: nową, szczegółową tabelę określająca sposób identyfikowania pojazdu: zakres i metody badania jego stanu technicznego oraz kryteria oceny usterek stwierdzonych podczas tego badania. Znajdujemy także nowe metody kontroli i zabezpieczenia ładunku oraz klasyfikacji i kryteria oceny usterek stwierdzonych podczas kontroli. Jest też zmieniony wzór protokołu drogowej kontroli technicznej zawierający wykaz kontrolny.

Przypominamy, iż wstępną drogową kontrolę techniczną pojazdu może przeprowadzić każdy kontrolujący, natomiast szczegółową przeprowadza kontrolujący, który spełnia wymagania w zakresie wykształcenia, praktyki i szkolenia dla diagnostów określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, oraz co dwa lata uczestniczy w warsztatach doskonalenia zawodowego.

Rozporządzenie obowiązuje z dniem 20 maja 2018 r. (jm)