Legislacja

Mandat dla hulajnogisty. Komisja Wspólna uzgodniła rozporządzenie

22 lipca 2021

Mandat dla hulajnogisty. Komisja Wspólna uzgodniła rozporządzenie
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

Jak poinformowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji - wiceminister Paweł Szefernaker wspólnie z Piotrem Całbeckim, marszałkiem województwa kujawsko-pomorskiego jako przedstawicielem Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej, współprzewodniczyli lipcowemu posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Komisja obradowała w trybie hybrydowym. Komisja uzgodniła ponad 20 projektów aktów prawnych. Wśród nich były m.in. projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego – wykaz prac legislacyjnych MSWiA nr 697.

W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. poz. 2026, z późn. zm.) w § 2 w ust. 1 w pkt 1 po wyrazach „art. 85a,” dodaje się wyrazy „art. 86a,”. Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń: Art. 86a. Kto, kierując rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego albo poruszając się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch na chodniku lub drodze dla pieszych, nie porusza się z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego lub nie ustępuje pierwszeństwa pieszemu, podlega karze grzywny albo karze nagany. Przypomnijmy - art. 86a został dodany ustawą z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (2021.720) i obowiązuje z dniem 20 maja 2021 r.

Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. (jm)