Legislacja

Hulajnogista otrzyma mandat od strażnika miejskiego/gminnego

8 lipca 2021

Hulajnogista otrzyma mandat od strażnika miejskiego/gminnego
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Do konsultacji międzyresortowych trafił projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego [kliknij]. Strażnik nałoży mandat rowerzyście, hulajnogiście, kierującego urządzeniem transportu osobistego, albo poruszających się przy użyciu urządzenia wspomagających ruch.

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego udostępniony na stronach Rządowego Centrum Legislacji zawiera propozycję przyznania uprawnienia do nakładania przez strażników gminnych (miejskich) grzywien w drodze mandatów karnych wobec kierujących rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego albo poruszających się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch na chodniku lub drodze dla pieszych, za wykroczenie stypizowane art. 86a Kodeksu wykroczeń, tj. za nie poruszanie się z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego lub nie ustąpienie pierwszeństwa pieszemu. Nowelizacja wprowadzona jest wobec ustawy z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (2021.720), która z dniem 20 maja 2021 r. uregulowała zasady obowiązujące uczestników ruchu kierujących hulajnogą elektryczną, urządzeniem transportu osobistego, a także przez osoby poruszające się przy użyciu urządzeń wspomagających ruch. Przedmiotowy akt wskazał dopuszczalne miejsca zatrzymywania się i postoju, wprowadził sankcje, a także rozszerzył uprawnienia funkcjonariuszy straży gminnych (miejskich) w zakresie kontroli ruchu drogowego. Właśnie na mocy tej ustawy funkcjonariusze straży uzyskali uprawnienie do kontroli ruchu drogowego wobec uczestników ruchu korzystających z nowych pojazdów lub urządzeń, zatrzymywania ich, a także legitymowania i wydawania im wiążących poleceń, co do sposobu korzystania z drogi i używania pojazdu lub urządzenia wspomagającego ruch. Przypomnijmy – przywołana ustawa wprowadziła do Kodeksu wykroczeń art. 86a, który określa sankcję wobec kierujących rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego albo poruszających się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch na chodniku lub drodze dla pieszych, którzy nie poruszają się z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego lub nie ustępują pierwszeństwa pieszemu.

Projekt rozporządzenia zakłada wejście w życie projektowanej regulacji po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. (jm)