Legislacja

Minimalizacja hałasu - informacja Rafała Webera

5 października 2020

Minimalizacja hałasu - informacja Rafała Webera
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Grupa posłów sugerowała podjęcie działań w celu perspektywicznie eliminacji, a przynajmniej minimalizacji, uciążliwego dla mieszkańców problemu ponadstandardowego hałasu samochodowego i motocyklowego. Interpelacja zaadresowana została do resortu spraw wewnętrznych i administracji oraz do resortu infrastruktury. W imieniu ostatniego z wymienionych, w zakresie jego właściwości, odpowiedzi udzielił Rafał Weber, sekretarz stanu.

Obowiązujące regulacje. - Zgodnie z art. 70b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, z późn. zm.), nowy typ pojazdu, typ przedmiotu wyposażenia lub części, który ma być wprowadzony do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, powinien spełniać wymagania techniczne, odpowiednie dla danej kategorii pojazdu, określone w przepisach wykonawczych. Spełnienie odpowiednich wymagań technicznych danego typu pojazdu, typu przedmiotu wyposażenia lub części potwierdza się w procedurze homologacji. Normy hałasu dla pojazdów nowych i tych już użytkowanych, są różne. Normy hałasu dla pojazdów nowych (mierzone w procedurze homologacji typu), określają odpowiednie przepisy Unii Europejskiej oraz Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych. Natomiast normy hałasu w odniesieniu do pojazdów będących w eksploatacji określone są w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022, z późn. zm.). Wartości dopuszczalne poziomów dźwięku emitowanego przez ww. pojazdy odzwierciedlają hałas pojazdów w typowych warunkach eksploatacyjnych w terenie zabudowanym, w którym prędkość maksymalna wynosi 50 km/h. Uciążliwe dla otoczenia mogą być pojazdy, zwłaszcza motocykle i czterokołowce (potocznie nazywane quadami), które w terenie zabudowanym rozwijają prędkości znacznie przekraczające wartości dopuszczalne, sięgające do 100 km/h i więcej, co powoduje, iż w takich warunkach eksploatacji znacznie przekroczone są wartości dopuszczalne emitowanego hałasu – informuje R. Weber.

Stanowisko resortu infrastruktury. Obowiązujące regulacje nie są nowością w polskim stanie prawnym, a hałas komunikacyjny staje się problemem narastającym. Wciąż uświadamiamy sobie jego wpływ na zdrowie publiczne, spadek cen nieruchomości, czy obniżenie wydajności pracy. I nie są to jedynie społeczne koszty ponadnormatywnego hałasu transportowego. I tu resort infrastruktury przede wszystkim ocenia: - Zdaniem resortu infrastruktury rozwiązaniem, który może przynieść oczekiwane rezultaty i doprowadzić do zmniejszenia hałasu emitowanego przez pojazdy niespełniające norm emisji hałasu jest zdyscyplinowanie kierowców przez odpowiednie służby nadzoru nad ruchem drogowym dokonujące pomiaru podczas kontroli emitowanego hałasu na drodze.

Ponadto – o czym informowaliśmy wielokrotnie – (…) W Ministerstwie Infrastruktury jest procedowany projekt zmiany w ustawie Prawo o ruchu drogowym, który otrzymał numer UC 48 w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów wzmacniający nadzór i wprowadzający sankcje za nierzetelne wykonywanie badań technicznych na stacjach kontroli pojazdów, także w zakresie badania poziomu hałasu emitowanego z tych pojazdów.

Przywołany projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw nadal znajduje się w wykazie prac Rady Ministrów, ostatni wpis dokonano w lipcu br., zaplanowany termin przyjęcia projektu przez RM to III kwartał 2020 r., a ten już właśnie minął. (jm)