Legislacja

Ministerstwo w sprawie kampanii. Pytania i odpowiedzi

14 czerwca 2021

Ministerstwo w sprawie kampanii. Pytania i odpowiedzi
Kierowco, czy to cię tłumaczy?, Pieszy, czy to cię tłumaczy? (fot. screen)

Grupa posłów – w połowie maja br. - wystosowała do ministra infrastruktury interpelację w sprawie kampanii społecznej KRBRD dotyczącej wejścia w życie ustawy z dnia 25 lutego 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Mamy odpowiedź resortu.

Ustawa (2021.463). Sejm RP 25 lutego br. uchwalił ustawę o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym (2020.463) [kliknij]. Nowelizacja dotyczy regulacji poprawiających bezpieczeństwo pieszych uczestników ruchu drogowego – pierwszeństwo pieszych wchodzących na przejście dla pieszych, ale też zakazu tzw. jazdy na zderzaku, czy ujednolicenia do 50 km/godz. dopuszczalnej prędkości w obszarze zabudowanym niezależnie od pory dnia. Ustawodawca przewidział 3-miesięczny vacatio legis. Konrad Romik, sekretarz Krajowej Rady BRD – w trakcie DYSKUSJI NA RATUSZOWEJ (14.4.br. – [kliknij]) apelował: - W tej chwili wzywam Państwa - tak ja zostało to powiedziane - do wspólnego wysiłku w zakresie kwestii edukacyjno-komunikacyjnych. To jest ten czas. Od 1. czerwca i wcześniej powinniśmy wszyscy uderzyć z tematem komunikacji. Pamiętajmy, iż ta komunikacja nie może się zatrzymać 1. czerwca i na tym koniec. Właśnie nie! My chcemy, kontynuować to od okresu przed wejściem w życie tych przepisów i do końca roku. Chcemy zrobić w ten sposób, aby ta edukacja była do końca tego roku i w latach następnych. (…) Cały ciężar edukacyjny będziemy dźwigać też po 1. czerwca. Nie tylko przed - jako vacatio legis, ale też po.

Informacja resortu. Z datą 9. czerwca opublikowana została informacja, której Rafał Weber, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, udzielił odpowiadając na pytania grupy posłów [kliknij].

Pytanie: Kiedy rozpocznie się zapowiedziana przez KRBRD kampania społeczna?

Odpowiedź: Kampania społeczna została zainaugurowana w Ministerstwie Infrastruktury w dniu 28 maja 2021 roku, podczas konferencji prasowej z udziałem Ministra Infrastruktury pana Andrzeja Adamczyka, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury pana Rafała Webera oraz Sekretarza Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego pana Konrada Romika. Podczas przedmiotowej konferencji zostały zaprezentowane spoty kampanii społecznych adresowane do pieszych i do kierowców pn. „Czy to Cię tłumaczy”? Oba spoty są dostępne na kanale Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (dalej: KRBRD) na portalu YouTube od dnia 28 maja 2021 roku. W dniu 1 czerwca 2021 roku rozpoczęła się emisja obu spotów w ogólnopolskich stacjach telewizyjnych i radiowych.

Pytanie: Jaka kwota zostanie przeznaczona na przeprowadzenie ww. kampanii informacyjnej?

Odpowiedź: - W ramach kampanii przewidziano emisję spotów w ogólnopolskich stacjach telewizyjnych i radiowych – planowany koszt – 26 000 000,00 zł oraz działania informacyjno-promocyjne wspierające kampanię – planowany koszt – 3 300 000,00 zł.

Pytanie: Do kiedy będzie prowadzona ww. kampania?

Odpowiedź: - Kampania będzie prowadzona do 30 listopada 2021 roku.

Pytanie: Biorąc pod uwagę zbliżający się okres wakacyjny, ale i dzień wejścia przepisów w życie, czy działania informacyjne prowadzone dopiero po wejściu w życie nowych przepisów, nie będą wprowadzały chaosu i nie będą generowały zagrożeń dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym? Czy nie należało rozpocząć kampanii informacyjnej dużo wcześniej, skoro ustawa została podpisana przez Prezydenta RP już w lutym br.?

Odpowiedź: - Działania informacyjne na temat wejścia w życie nowych przepisów rozpoczęły się w dniu 18 maja 2021 roku, od tego dnia KRBRD informowała o planowanych zmianach za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych. Natomiast kampanie społeczne informujące o zmianach zostały zaprezentowane w dniu 28 maja 2021 roku, czyli przed wejściem w życie przepisów. W działania promocyjne o planowanych zmianach włączeni zostali m.in. członkowie KRBRD i Wojewódzkie Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Należy podkreślić także, że opinia publiczna była informowana o planowanych zmianach, w całym okresie, od dnia podpisania ustawy przez Prezydenta RP, m.in. poprzez wielokrotne zapowiedzi Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Rafała Webera, wielu ekspertów i specjalistów z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz media.

Pytanie: W jaki sposób będzie prowadzona kampania? Za pomocą jakich nośników informacyjnych, narzędzi, jak intensywnie, oraz w jakich mediach?

Odpowiedź: - Emisja spotów przewidziana jest w ogólnopolskich stacjach telewizyjnych i radiowych (przy udziale intensywności kampanii na poziomie 70% pasma prime time i drive time) . Emisja spotów przewidziana jest od 1 czerwca 2021 roku do 30 listopada 2021 roku. W ramach kampanii przewidziano także działania informacyjno-promocyjne wspierające kampanie, w ramach tych działań przewidziano m.in. przygotowanie ulotki informacyjnej o obu kampaniach społecznych oraz ich dystrybucje na stacje paliw oraz miejsca obsługi pasażerów, przygotowanie audycji telewizyjnych i radiowych dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego uwzględniających rozmowy w studiu o charakterze merytorycznym, w których udział brać będą specjalnie zaproszeni goście – specjaliści z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego (np. przedstawiciele Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, Policji, Straży Pożarnej, Ratownictwa Medycznego - specjaliści z zakresu ratownictwa i pierwszej pomocy, środowisk naukowych, organizacji pozarządowych, mediów branżowych zajmujących się tematyką BRD) oraz działania promocyjne w Internecie (m.in. z wykorzystaniem profilu KRBRD na portalu YouTube, Facebook oraz Twitter).

Pytanie: Czy został już zakończony przetarg na przeprowadzenie ww. kampanii informacyjnej oraz jej promocję? Jeżeli nie, to kiedy zostanie zakończony?

Odpowiedź: - Wszelkie procedury wynikające z Ustawy – Prawo zamówień publicznych w ramach postępowania na zakup czasu antenowego zostały już zakończone, natomiast przetarg prowadzony w ramach zamówienia na zaplanowanie, przygotowanie i przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych (jako działanie wspierające kampanie) w ramach realizowanych dwóch kampanii społecznych dotyczących poprawy bezpieczeństwa pieszych i ograniczania nadmiernej prędkości pojazdów w chwili obecnej jest na etapie wybory Wykonawcy.

Pytanie: Na jakiej zasadzie będzie dokonany wybór mediów, które będą wykorzystane do jej przeprowadzenia?

Odpowiedź: - Wybór mediów został dokonany na podstawie rozeznania rynku i wyboru najkorzystniejszej oferty spełniającej najlepsze wskaźniki mediowe. Prowadzone rozeznanie rynku było realizowane w sposób konkurencyjny, zgodny z Ustawą – Prawo zamówień publicznych w ramach przepisów do których nie stosuje się ww. Ustawy.

Pytanie: Czy biorąc pod uwagę fakt, że kampania informacyjna nt. wejścia w życie nowych przepisów o bezpieczeństwie w ruchu drogowym nie została rozpoczęta zgodnie z zapowiedziami, a więc przed wprowadzeniem w życie tych przepisów, spowoduje, że funkcjonariusze odpowiadający za ich przestrzeganie w pierwszych miesiącach będą prowadzili działania wyłącznie prewencyjno-informacyjne i będą odstępować od nakładania kar na uczestników ruchu drogowego za łamanie przepisów, o których mowa?

Odpowiedź: - Odpowiedz na to pytanie pozostaje we właściwości Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, w których strukturę wchodzą służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Czy kampania została przygotowana właściwie? Zdecydowanie ważniejszym wydaje się włączenie do propagowania, informowania itd. O tych działaniach, nawet tych najbardziej lokalnych – od miesięcy informujemy i nadal będziemy informowali – piszcie: tygodnik@prawodrogowe.pl (jm)

„Kierowco, czy to cię tłumaczy?”

„Pieszy, czy to cię tłumaczy?”