Legislacja

Negatywna opinia art. 130a uPoRD, czyli o strzelaniu „z armaty do wróbla”

2 marca 2021

Negatywna opinia art. 130a uPoRD, czyli o strzelaniu „z armaty do wróbla”
(fot. Jolanta Michasiewicz)

W dniach 24, 25 i 25. marca br. odbędzie się najbliższe posiedzenie Senatu RP. Z dużym prawdopodobieństwem możemy powiedzieć, że w porządku obrad (którego jeszcze nie opublikowano) znajdzie się senacki druk nr 337 - Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw [kliknij]. Dziś - w ramach dyskusji nad tą tak ważną nowelizacją opinia w kwestii regulacji zawartych w art. 130a zmienianej ustawy.

Uchwalona w Sejmie 25. lutego ustawa reguluje art. 130a następująco: „18) w art. 130a w ust. 6a w lit. g kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. h w brzmieniu: „h) hulajnoga elektryczna lub urządzenie transportu osobistego - za usunięcie - 123 zł; za każdą dobę przechowywania - 23 zł.”.” Przypomnijmy - w Dziele V. Kontrola ruchu drogowego - ustawy - Prawo o ruchu drogowym w Rozdziale 1. Uprawnienia Policji i innych organów znajdujemy właśnie art. 130a poświęcony kwestii usuwania z drogi pojazdów, w ust. 6a ustawodawca ustala maksymalną wysokość stawek kwotowych stosownych opłat.

W trakcie dyskusji nad projektem ustawy podczas obrad Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego Związek Powiatów Polskich powyższą propozycję zaopiniował negatywnie. ZPP zgłosił poprawkę umożliwiającą funkcjonariuszom służb przestawianie np. hulajnóg w odpowiednie, bezpieczne miejsca (w przypadku sprzętu będącego własnością przedsiębiorców) albo korzystanie z procedury właściwej dla rzeczy znalezionych (w przypadku sprzętu prywatnego) – bez konieczności uruchamiania do tego celu całej „machiny” z art. 130a Prawa o ruchu drogowym. Propozycja ZPP przez resort infrastruktury nie została zaakceptowana i nie została uwzględniona w wersji przesłanej do Sejmu RP. Co nie wyklucza ewentualnej przyszłej nowelizacji już po wejściu przepisów w życie.

W relacjach z odbytego 7. października posiedzenia specjalnego Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego wskazywano na zgłoszone zastrzeżenia: - „Hulajnogi elektryczne - ZPP negatywnie opiniuje stosowanie art. 130a do ich odholowywania. Projekt nowelizacji ustawy - Prawo o ruchu drogowym, który ma uregulować kwestię poruszania się między innymi hulajnogami elektrycznymi otrzymał opinię pozytywną - jednakże z negatywną opinią Związku Powiatów Polskich dot. zmian w art. 130a Prawa o ruchu drogowym. Przedstawiciel ZPP wskazywał bowiem, że po głębszej refleksji nad tematem można stwierdzić obrazowo, iż będziemy mieli do czynienia ze strzelaniem „z armaty do wróbla”. Bardzo często mogą występować następujące sytuacje: w czasie od wydania dyspozycji usunięcia do dojechania ekipy usuwającej w określone miejsce hulajnoga zostanie jednak wypożyczona albo przestawiona. W konsekwencji może występować sporo „pustych” dyspozycji i „pustych” wyjazdów - na koszt podatników. Reprezentant ZPP sygnalizował ponadto konieczność takiego dostosowania aplikacji do wypożyczania hulajnóg, które umożliwiałoby służbom przestawianie hulajnóg - gdyż posiadają one zabezpieczenia przed kradzieżą w postaci wydawania bardzo głośnych sygnałów dźwiękowych w momencie, gdy przestawia się je zbyt daleko od miejsca pozostawienia przez osobę wcześniej korzystającą z hulajnogi.”.

Przedstawiciele ZPP informują, iż kwestia ta, podobnie ja sprawa 30. dniowego vacatio legis – będzie podnoszona w trakcie prac senackich. (jm)