Legislacja

O ustawie, która może być uchwalona

5 sierpnia 2020

O ustawie, która może być uchwalona
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Do ministra środowiska wpłynęło pytanie: - Czy przewidywane są ewentualne zmiany de lege ferenda*) w przedmiocie obowiązujących obecnie przepisów w ustawie o ochronie przyrody dotyczących wycinki drzew i krzewów w pasie drogowym? Czyli wraca kontrowersyjny problem przydrożnych drzew i ta skrajne opinie co do faktu ich wpływu na bezpieczeństwo na drogach.

Przedmiot interpelacji. Poseł Piotr Sak wystąpił do ministra środowiska w sprawie postanowienia dotyczącego uzgodnienia wycinki drzew w pasie drogi publicznej. Podstawą złożonej interpelacji jest osobista prośba Dawida Chrobaka, burmistrza gminy Zakliczyn, dotycząca postanowienia regionalnego dyrektora ochrony środowiska w Krakowie, wydanego po rozpatrzeniu projektu decyzji burmistrza Zakliczyna przesłanej pismem, w sprawie uzgodnienia wycinki drzew w pasie drogi publicznej. Poseł dostrzega potrzebę zmiany przepisów ustawy o ochronie przyrody dotyczących wycinki drzew i krzewów w pasie drogowym w zakresie funkcjonujących obwarowań i ograniczeń polegających na konieczności uzyskania zezwolenia od organu administracji.

Uzasadnienie. Autor wystąpienia po pierwsze przywołuje ustalenia raportów Najwyższej Izby Kontroli, które wskazują, iż jedną z zasadniczych przyczyn faktu, iż polskie drogi są uznawane za jedne z najniebezpieczniejszych dróg w Europie, są drzewa rosnące przy brzegach pasa drogowego, które stanowią jeden z poważniejszych powodów wypadków na naszych drogach. Zarządcy dróg wykonują swój podstawowy obowiązek, czyli zapewnienie bezpieczeństwa dróg. I właśnie ten obowiązek należytego utrzymania dróg skutkuje niejednokrotnie koniecznością usunięcia przydrożnych drzew, które stwarzają zagrożenie dla użytkowników drogi. - Problematyczna dla samorządów gminnych jest obligatoryjność przeprowadzenia żmudnego i czasochłonnego postępowania. Regulacje w obecnym kształcie nierzadko utrudniają, a nawet uniemożliwiają sprawną wycinkę drzew przy drogach gminnych. W wielu przypadkach organy administracji wydające zezwolenia bezzasadnie odmawiają wycinki drzew przy drogach. Utrudnia to zarządcy prawidłowe administrowanie mieniem poprzez zadbanie o bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego – ocenia Piotr Sak. I proponuje: - Zmiana przepisów w zakresie konieczności uzyskania od organu administracji zezwolenia na wycinkę drzew pozwoli na ograniczenie ryzyka uszczerbku na zdrowiu lub uszkodzenia mienia, a co za tym idzie, odszkodowania zarządców dróg. Jedną z propozycji zmian zgłoszoną przez przedstawicieli jednostek samorządów terytorialnych jest dopuszczenie wycinki drzew przy drogach publicznych na zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa. Organ administracji mógłby w ciągu 14 dni wnieść sprzeciw wobec zamiaru usunięcia drzewa. Organ administracji przed upływem 14-dniowego terminu mógłby wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.

Czy rzeczywiście te ułatwienia procedur są zasadne? Odpowie minister środowiska. (jm)

*) De lege ferenda [łac.], zwrot używany na określenie ewentualnych przyszłych zmian w obowiązującym ustawodawstwie