Legislacja

Obowiązek zachowania szczególnej ostrożności wyklucza zmiany przepisów - ocenia resort

17 lipca 2023

Obowiązek zachowania szczególnej ostrożności wyklucza zmiany przepisów - ocenia resort
(graf. PIXABAY)

Do ministra infrastruktury trafiła interpelacja w sprawie ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Posłanka Teresa Hałas zaproponowała wprowadzenie całkowitego/bezwzględnego zakazu korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia na/lub przechodzenia przez jezdnię, drogę dla rowerów, torowisko, w tym przejście dla pieszych. Stanowisko resortu - negatywne.

Pytanie posłanki. W pierwszych dniach czerwca br. posłanka Teresa Hałas skierowała do ministra infrastruktury interpelację w sprawie ustawy Prawo o ruchu drogowym [kliknij]. Jak informowaliśmy [kliknij] oczekiwała odpowiedzi na pytanie o ewentualne prowadzone w resorcie prace, bądź inne rozważenie kwestii zmierzających do znowelizowania przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym poprzez wprowadzenie całkowitego oraz bezwzględnego zakazu korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia na/lub przechodzenia przez jezdnię, drogę dla rowerów lub torowisko, w tym również podczas wchodzenia na/lub przechodzenia przez przejście dla pieszych? W swoim uzasadniła dotychczasowe - obowiązujące regulacje uznała za nieprzejrzyste i niewystarczające w kontekście potrzeby zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. - Istotne jest, że treść aktualnie obowiązującego art. 14 ust. 8 ustawy Prawo o ruchu drogowym, wprowadzającego co do zasady zakaz korzystania z ww. urządzeń przez pieszych w trakcie przechodzenia przez jezdnię oraz inne miejsca wskazane w treści przedmiotowego przepisu, statuuje obowiązki pieszego w powyższym zakresie jedynie w sytuacji, gdy mogłoby to prowadzić do „ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, drodze dla rowerów, torowisku lub przejściu dla pieszych” - czytamy w interpelacji. Ponadto posłanka ocenia, iż redakcja przywołanego przepisu powoduje „bardzo poważne problemy interpretacyjne w konkretnych sytuacjach drogowych i stanach faktycznych oraz powoduje powszechne nieprzestrzeganie przedmiotowego obowiązku przez pieszych, którzy bardzo często pozostają poszkodowanymi na skutek zdarzeń drogowych”.

Odpowiedź resortu. Na zadane pytania odpowiedzi udzielił Rafał Weber, sekretarz stanu w ministerstwie, wskazując przede wszystkim na zobowiązujący zarówno pieszych, jak i kierujących pojazdami w obszarze przejść dla pieszych przepis wymagający zachowania szczególnej ostrożności. Precyzuje: - Zgodnie z definicją określoną w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1047, z późn. zm.), szczególna ostrożność jest to ostrożność polegająca na zwiększeniu uwagi i dostosowaniu zachowania uczestnika ruchu do warunków i sytuacji zmieniających się na drodze, w stopniu umożliwiającym odpowiednio szybkie reagowanie. Zatem zarówno pieszy przechodzący przez przejście dla pieszych, jak i kierujący pojazdem zbliżający się do przejścia dla pieszych obowiązani są zachować szczególną ostrożność. Duże znaczenie w aspekcie zasady szczególnej ostrożności ma prędkość, którą kierujący pojazdem powinien zmniejszyć do odpowiedniej, a więc takiej, która stworzy możliwości zatrzymania pojazdu przed przejściem dla pieszych. Wiceminister przywołuje przepis art. 14 pkt 8 ustawy zabraniający korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię, drogę dla rowerów lub torowisko, w tym również podczas wchodzenia lub przechodzenia przez przejście dla pieszych - w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, drodze dla rowerów, torowisku lub przejściu dla pieszych.

W imieniu resortu R. Weber konkluduje: - Obowiązujące zasady ruchu drogowego dotyczące ruchu pieszych na przejściu dla pieszych, umożliwiają uczestnikom ruchu drogowego, zarówno pieszym jak i kierującym pojazdami, bezpieczne poruszanie się po drogach. Przepisy te nakładają na kierującego pojazdem obowiązek udzielenia pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych albo wchodzącemu na przejście dla pieszych, dając pieszym - niechronionym uczestnikom ruchu drogowego - dodatkową „ochronę”. Pieszy natomiast, zanim znajdzie się na przejściu dla pieszych (jezdni), ma obowiązek upewnić się, że może bezpiecznie wejść na przejście dla pieszych (jezdnię), a w szczególności, że kierujący pojazdem zbliżającym się do tego przejścia ustąpił mu pierwszeństwa. Mając na uwadze powyższe uprzejmie informuję, że resort infrastruktury nie planuje zmian w przepisach w przedmiotowym zakresie. (jm)