Legislacja

Prawo jazdy kat. B też na większe kampery?

13 października 2022

Prawo jazdy kat. B też na większe kampery?
(fot. PIXABAY)

Grupa posłów pyta ministra infrastruktury o prace legislacyjne nad rozszerzeniem uprawnienia prawa jazdy kat. B o możliwość kierowania pojazdem o masie całkowitej 4,25 tony i nawet 7,5. Niestety parlamentarzyści składając interpelację nie sprawdzili precyzyjnie obowiązującego od grudnia 2021 r. stanu prawnego. Wyjaśnienia złożył wiceminister Rafał Weber.

Grupa posłów zapytała ministra infrastruktury czy resort pracuje nad propozycją zgłoszoną kilka lat wcześniej, aby kierowcy posiadający prawo jazdy kategorii B mogli poruszać się samochodami cięższymi niż 3,5 tony. Propozycja dotyczyła nawet 7,5 tony przy posiadaniu uprawnień kat. B przez minimum 5 lat. Wówczas propozycję resort odrzucił uzasadniając obowiązującymi w UE regulacjami. Posłowie przywołują, iż w 2020 r. resort informował o trwających pracach legislacyjnych dopuszczających kierowanie pojazdami do 4,25 tony - dla posiadaczy od 2 lat uprawnień kat. B. Dziś posłowie postawili dwa pytania i uzyskali odpowiedź, której udzielił wiceminister Rafał Weber [kliknij]:

Pytanie nr 1. - Czy ministerstwo nadal pracuje nad przepisami, które pozwolą kierowcom posiadającym uprawnienia kategorii B do prowadzenia pojazdów o całkowitej dopuszczalnej masie 4,25 tony dla samochodów napędzanych alternatywnymi źródłami energii?

Odpowiedź na pytanie nr 1. - Zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1212, z późn. zm.), na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawo jazdy kategorii B uprawnia do kierowania pojazdem samochodowym zasilanym paliwami alternatywnymi o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t oraz nieprzekraczającej 4250 kg, jeżeli przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej 3,5 t wynika z zastosowania paliw alternatywnych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 66 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, a informacja o tym przekroczeniu jest odnotowana w dowodzie rejestracyjnym, pod warunkiem że osoba posiada prawo jazdy kategorii B od co najmniej 2 lat - informuje wiceminister.

Dodajmy, iż z dniem 24 grudnia 2021 r. obowiązuje nowelizacja ustawy o kierujących pojazdami (2021.2269 [kliknij]) w brzmieniu: Art. 9. W ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1212 i 1997) w art. 6 w ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „4) kategorii B uprawnia do kierowania: a) motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg, lub motocyklem trójkołowym, pod warunkiem że osoba posiada prawo jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat, b) pojazdem samochodowym zasilanym paliwami alternatywnymi o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t oraz nieprzekraczającej 4250 kg, jeżeli przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej 3,5 t wynika z zastosowania paliw alternatywnych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 66 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, a informacja o tym przekroczeniu jest odnotowana w dowodzie rejestracyjnym, pod warunkiem że osoba posiada prawo jazdy kategorii B od co najmniej 2 lat.”.

Pytanie nr 2. - Czy ministerstwo planuje rozszerzenie uprawnień kierowców posiadających kategorię B prawa jazdy o możliwość kierowania np. kamperami o całkowitej dopuszczalnej masie pojazdu powyżej 3,5 tony?

Odpowiedź na pytanie nr 2. Tu wiceminister informuje: - Odnosząc się do pytania drugiego informuję, że według art. 6 ust. 1 pkt 6 ustawy prawo jazdy kategorii B stwierdza posiadanie uprawnień do kierowania: a) pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla, b) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej, c) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4250 kg, z zastrzeżeniem ust. 2, d) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM. Mając na względzie powyższe uprzejmie informuję, że Ministerstwo Infrastruktury nie planuje rozszerzenia uprawnień kierowców posiadających kategorię B prawa jazdy o możliwość kierowania kamperami o dopuszczalnej masie pojazdu powyżej 3,5 tony. (jm)