Legislacja

Rozporządzenie fotoradarowe w Dzienniku Ustaw

15 maja 2013

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie obrazów i danych utrwalonych przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego za pomocą stacjonarnych urządzeń rejestrujących zainstalowanych w pasie drogowym dróg publicznych. Rozporządzenie określa sposób, tryb oraz warunki techniczne gromadzenia, przetwarzania, udostępniania i usuwania przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego utrwalonych obrazów i danych w sprawach naruszeń przepisów ruchu drogowego, o których mowa w art. 129g ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.

Wśród ustaleń warunki i tryb udostępniania obrazów fotoradarowych. Te udostępniane są na wniosek, który zawiera: oznaczenie wnioskodawcy i jego adres; uzasadnienie wniosku; wskazanie żądanych obrazów lub danych i sposobu ich udostępniania; wskazanie okresu, za który obrazy lub dane mają być udostępniane; podpis własnoręczny albo bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262), albo podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP, o którym mowa w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, wnioskodawcy. Obrazy i dane udostępnia się w wersji pierwotnej utrwalonej przez stacjonarne urządzenie rejestrujące zainstalowane w pasie drogowym dróg publicznych.

Rozporządzenie wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu.