Legislacja

Tak ważne nowe przepisy techniczno-budowlane dotyczące naszych dróg

25 czerwca 2021

Tak ważne nowe przepisy techniczno-budowlane dotyczące naszych dróg
(fot. PEXELS)

To dobra wiadomość dla perspektywy poprawy bezpieczeństwa na drogach - opublikowany został projekt rozporządzenia w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych [kliknij]. Projekt Ministra Infrastruktury. Nowe przepisy techniczno-budowlane (PTB) dotyczące dróg zastąpią te aktualnie obowiązujące a zawarte w trzech. Miałby wejść w życie 21 września 2022 roku.

Nowe przepisy techniczno-budowlane (PTB) dotyczące dróg publicznych zawarto w jednym projekcie rozporządzenia w przeciwieństwie do sytuacji obecnej, tj. obowiązujących trzech rozporządzeń. Z dniem 20 września 2022 r. utracą moc obowiązujące przepisy techniczno-budowlane w obszarze drogownictwa, tj.:

1) rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124, z późn. zm.);

2) rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 735, z późn. zm.);

3) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych (Dz. U. poz. 116, z późn. zm.).

- Projektowane regulacje mają charakter ogólnych wymagań funkcjonalno-technicznych, tym samym nie zawierają szczegółów technologicznych i materiałowych, jak miało to miejsce dotychczas. Wymagania zawarte w nowym rozporządzeniu gwarantują co najmniej spełnienie podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych, a więc stanowią zwięzły zbiór najważniejszych warunków i celów, których osiągnięcie jest bezwzględnie niezbędne, aby obiekt budowlany mógł zostać oddany do użytkowania i pełnić swoje funkcje. Wymagania zawarte w rozporządzeniu zostaną uszczegółowione (dookreślone, wyjaśnione) we wzorcach i standardach (WiS) rekomendowanych przez ministra właściwego do spraw transportu. W WiS wskazane zostaną także metody, parametry, opisy procedur, technik i podejścia metodycznego, oraz zaproponowane typowe (powtarzalne) rozwiązania projektowe, instrukcje postępowania itd. Tym samym WiS będą zawierać rekomendowane, ale nie wykluczające innych, metody i parametry pozwalające na spełnienie wymagań zawartych w nowych PTB – informują autorzy projektu.

Zaproponowane procedury budowy dróg będą zdecydowanie bardziej proste i elastyczne. To projektant ma zdecydować o parametrach chodnika czy ścieżki rowerowej. Będą nowe standardy projektowania, wskazano preferowane rozwiązania np. ronda turbinowe w miejsce wielopasmowych. Zwiększona więc będzie samodzielność, ale też odpowiedzialność projektantów. Przepisy maja być elastyczne, biurokracja przy uzyskiwaniu niezbędnych decyzji, ich procedury zminimalizowane. Jak oszacowane czas uzyskiwania decyzji realizacyjnych będzie skrócony o około 4 miesiące. Jak to komentują eksperci - dotychczasowe przepisy techniczno-budowlane otrzymają charakter ogólnych wymagań funkcjonalno-technicznych.

Analizując rozwiązania stosowane w innych państwach wskazać należy, iż w większości państw istnieją regulacje dotyczące warunków projektowania i budowy dróg. W zależności od przyjętego systemu stanowią one przepisy prawa lub regulacje wydawane przez zarządców tych dróg albo podmioty branżowe. Podobne systemy - jak te właśnie zaproponowane - funkcjonują m. in. w Niemczech, gdzie za opracowywanie wytycznych odpowiada Federalny Instytut Drogownictwa (BASt). W ostatnim czasie duży krok w zakresie wydawania podobnych regulacji uczyniły Słowacja i Czechy, w których przez właściwego ministra wydawane są zarówno przepisy prawa jak i wytyczne techniczne. W Wielkiej Brytanii od wielu lat z kolei funkcjonuje system wymagań technicznych pod szyldem The Design Manual for Roads and Bridges (DMRB).

Możliwa będzie szybsza reakcja na istniejące zagrożenia itd. co w sposób zasadniczy umożliwi poprawę bezpieczeństwa na drogach publicznych. Interesującym rozwiązaniem jest zasada kształtowania bezpiecznego otoczenia dróg. Do porządku prawnego mają być wprowadzone np. przejścia sugerowane, chodniki poprzeczne oraz pasy neutralne - określone w projekcie jako „urządzenia alternatywne”. Piesi i rowerzyści będą bezpieczniejsi, podobnie hulajnogiści czy użytkownicy urządzeń transportu osobistego. Przepisy kładą także nacisk na wymogi dotyczące warunków widoczności, jakie powinny być zapewnione kierującym pojazdami i pieszym.

Projekt został przedłożony do konsultacji. Miałby wejść w życie 21 września 2022 roku. (jm)