Legislacja

W celu usprawnienia przygotowania inwestycji drogowych

24 września 2015

8ed7cb79953de5e38a4465bbd3478a3a96433461

(524-32 fot. jola michasiewicz)

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Nowelizacja została przygotowana w celu usprawnienia przygotowania inwestycji drogowych - w zakresie dróg publicznych - szczególnie w kontekście wydatkowania funduszy Unii Europejskiej w najbliższej perspektywie finansowej Unii Europejskiej w latach 2014-2020.

Wprowadzana nowelizacja będzie miała zastosowanie do podmiotów zaangażowanych w realizację inwestycji prowadzonych na podstawie zmienianej ustawy - do zarządów dróg publicznych, wojewodów i starostów jako organów wydających decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (decyzję ZRID); będzie również dotyczyć właścicieli, użytkowników wieczystych gruntów oraz osób, którym przysługują ograniczone prawa rzeczowe.

W toku prac legislacyjnych poinformowano, że wykonanie unormowań nowelizacji nastąpi bezzwłocznie po jej wejściu w życie, ponieważ przedłużona zostanie ważność wydanych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwoleń wodnoprawnych oraz decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - od chwili wejścia w życie wprowadzanych regulacji będą one wykonywane ustawicznie.