Legislacja

W zbiorze ePD mamy także kodeks pracy

15 maja 2014

Do dyspozycji abonentów elektronicznego zbioru aktów prawnych z zakresu prawa drogowego pn. ePD przygotowana została kolejna aktualizacja przepisów. Stan prawny uzupełniono na datę dnia 15 maja 2014 r. Wśród obowiązujących zmian: weszły w życie zmiany w ustawie - Prawo o ruchu drogowym (akt zmieniający 2014.529); kodeksu postępowania administracyjnego (akt zmieniający 2014.183), ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (zmieniający 2014.567); obowiązują zmiany w ustawie o transporcie drogowym (zmieniający 2014.486) oraz o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (zmieniający 2014.567). W ramach uzupełnienia bazy dostępne są już podstawowe teksty pierwotne oraz tekst ujednolicony ustawy - Kodeks pracy. Trwają prace nad aktami zmieniającymi tę ustawę. Redakcja chętnie rozważy wszelkie dalsze propozycje uzupełnień.

Aktualizacja zbioru ePrawoDrogowe wg stanu prawnego na 15.5.2014 r.

Projekty aktów prawnych

Ustawa

z 9 maja 2014 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (wersja skierowana do Senatu RP)

Ustawa

o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (wersja uchwalona przed publikacją)

Projekt rozporządzenia

w sprawie przypadków, w których nie stosuje się warunku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu

Projekt rozporządzenia

w sprawie centralnej ewidencji pojazdów (wersja z 8.5.2014)

Akty prawne rzeczywiste (teksty opublikowane w Dzienniku Ustaw)

Ustawa

Kodeks pracy

Ustawa

o zmianie ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

Ustawa

o zmianie ustawy o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego oraz niektórych innych ustaw

Obwieszczenie

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kierujących pojazdami

Wyrok TK

Sygn. akt SK 56/12

Rozporządzenie

zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach

Akty prawne ujednolicone (teksty ujednolicone) w zw. z publikacją rzeczywistych lub ich wejściem w życie)

Ustawa

Kodeks pracy

Ustawa

Prawo o ruchu drogowym

Ustawa

o kierujących pojazdami

Ustawa

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

Ustawa

Kodeks postępowania administracyjnego

Ustawa

o działalności ubezpieczeniowej

Rozporządzenie

w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach

Pobierz aktualizacje: wybierz zakładkę AKTUALIZACJA / kliknij przycisk DALEJ / program pobierze i zainstaluje zmiany

ePrawoDrogowe to zbiór kompletny, zawsze aktualny, przyjazny w obsłudze

ZAMÓW: 502-659-431