Legislacja

Warunki techniczne hulajnóg, uto, urządzeń wspomagających ruch

19 stycznia 2021

Warunki techniczne hulajnóg, uto, urządzeń wspomagających ruch
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Ogłoszony projekt zmian w ustawie – Prawo o ruchu drogowym reguluje kwestie statusu prawnego hulajnóg, uto czy urządzeń wspomagających ruch, ich użytkowników, określenie części drogi przeznaczonych do ruchu nimi, dopuszczalnej ich prędkości, uprawnień do kierowania (w tym minimalnego wieku). Zaproponowana regulacja wprowadza także dwa przepisy przejściowe dotyczące ich nowych warunków technicznych.

- Potrzeba wprowadzenia zmian przewidzianych w projekcie ustawy wynika m.in. z oczekiwań społecznych oraz potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego. Spowodowane jest to faktem, że w ostatnich latach zauważalny jest dynamiczny rozwój technologii w zakresie urządzeń takich jak: hulajnoga elektryczna, deskorolka elektryczna, elektryczne urządzenia samopoziomujące i inne urządzenia o podobnej konstrukcji wyposażone w napęd elektryczny lub napędzane siłą mięśni, przeznaczone do transportu osób. Rozwój ten powoduje, że wskazane urządzenia stają się coraz bardziej dostępne i popularne, głównie wśród mieszkańców dużych aglomeracji miejskich, w szczególności za pośrednictwem bardzo dynamicznie rozwijających się w ostatnim czasie, w dużych miastach, wypożyczalni tego typu urządzeń (hulajnóg elektrycznych) – zapisano w Ocenie Skutków Regulacji – a dokładniej projektu zmian w ustawie – Prawo o ruchu drogowym oraz innych w zakresie tzw. urządzeń transportu osobistego, hulajnóg i urządzeń wspomagających ruch. Tę nową propozycję zakresu zmian opisaliśmy szczegółowo [kliknij] obejmuje ona kwestie statusu prawnego wymienionych urządzeń, ich użytkowników, określenie części drogi przeznaczonych do ruchu nimi, dopuszczalnej ich prędkości, uprawnień do kierowania (w tym minimalnego wieku).

Zaproponowana regulacja wprowadza także dwa przepisy przejściowe określające, że przepisy dotyczące nowych warunków technicznych stosuje się do hulajnóg elektrycznych i urządzeń transportu osobistego wprowadzanych do obrotu po dniu 31 grudnia 2021 r. Ponadto dopuszcza się poruszanie się nowozdefiniowanymi pojazdami, tj. hulajnogami elektrycznymi i urządzeniami transportu osobistego, które nie spełniają nowych warunków technicznych, jeżeli pojazdy te zostały wprowadzone do obrotu przed dniem 1 stycznia 2022 r. Zacytujmy: „Art. 4. Warunki techniczne dla pojazdów, o których mowa w art. 2 pkt 47b i 47c ustawy zmienianej w art. 1, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 66 ust. 5, stosuje się do pojazdów wprowadzanych do obrotu po dniu 31 grudnia 2021 r. Art. 5. Dopuszcza się ruch pojazdów, o których mowa w art. 2 pkt 47b i 47c ustawy zmienianej w art. 1, niespełniających warunków technicznych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 66 ust. 5, wprowadzonych do obrotu przed dniem 1 stycznia 2022 r.”. Przypomnijmy także zaproponowane nowe definicje: „po pkt 47a dodaje się pkt 47b i 47c w brzmieniu: „47b) hulajnoga elektryczna – pojazd napędzany elektrycznie, dwuosiowy, z kierownicą, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe; 47c) urządzenie transportu osobistego – pojazd napędzany elektrycznie, z wyłączeniem hulajnogi elektrycznej, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe;”.

Zaproponowana ustawa oczywiście oddziałuje na uczestników ruchu drogowego, organy kontroli, zarządców dróg, ale też podmioty prowadzące działalność gospodarczą związaną z produkcją, sprzedażą lub wypożyczaniem urządzeń regulowanych przepisami ustawy. Projektodawca przewiduje pozytywny wpływ przewidzianych przepisów na te podmioty, uznając iż przepisy mogą stanowić zachętę do świadczenia usług wypożyczania lub sprzedaży, rozszerzania jej zakresu, rozpoczęcia nowych działalności. Jednocześnie dostrzega możliwość ograniczenia zainteresowania urządzeniami dotychczasowych użytkowników, którzy zobowiązani będą do stosowania projektowanych zasad ruchu drogowego. (jm)