Legislacja

Wniosek o zbadanie konstytucyjności przepisu ustawy o kierujących pojazdami

14 kwietnia 2021

Wniosek o zbadanie konstytucyjności przepisu ustawy o kierujących pojazdami
(grafika - archiwum)

Do Trybunału Konstytucyjnego trafił wniosek o zbadanie konstytucyjności przepisów ustawy o kierujących pojazdami. Przywołanym przepisom zarzucono brak podstawowych gwarancji proceduralnych dla osób, którym zatrzymano prawo jazdy. Podniesiono, iż wyłącznym dowodem staje się tu informacja organu kontroli ruchu drogowego.

Wniosek. - Na podstawie art. 191 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 188 pkt 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej wnoszę o stwierdzenie, że art. 102 ust. 1 pkt 4 i 5 ust. 1c, 1d i 1da ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1268 ze zm.) w zw. z art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 541 ze zm.) są niezgodne z art. 2, art. 45 ust. 1, art. 78 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej – wnioskuje Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska.

Uzasadnienie. W obszernym uzasadnieniu złożonego wniosku podniesiono brak podstawowych gwarancji proceduralnych dla osób, którym zatrzymano prawo jazdy na podstawie wymienionych przepisów. Podniesiono, że zarówno organy administracyjne rozpatrujące wnioski policji o zatrzymanie prawa jazdy na tej podstawie oraz w toku postępowania odwoławczego jak i sądy administracyjne zajmują jednoznaczne stanowisko, że wyłącznym dowodem przekroczenia przez kierującego pojazdem dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym lub przekroczenia dopuszczalnej liczby przewożonych osób, jest informacja organu kontroli ruchu drogowego o tym fakcie. Nadanie kompetencji do arbitralnego decydowania o zatrzymaniu prawa jazdy organowi kontroli ruchu drogowego, głównie policji, bez możliwości weryfikacji okoliczności ją uzasadniających przez organ administracyjny i sądowy, nie jest do pogodzenia z zasadami obowiązującymi w demokratycznym państwie prawnym (art. 2 Konstytucji RP). 

Prezes M. Manowska w swoim wniosku konkluduje: - Z tej zasady wynika m.in. prawo do rzetelnej procedury sądowej wraz z prawem do sądu. Kierujący pojazdem de facto nie ma żadnych możliwości ochrony swoich praw zarówno w postępowaniu administracyjnym, jak i sądowo-administracyjnym oraz kwestionowania prawidłowości pomiaru prędkości stwierdzonego przez organ kontroli ruchu drogowego lub liczby przewożonych osób. W rzeczywistości o treści decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy oraz orzeczeń wojewódzkiego sądu administracyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, o ile osoba, której zostało zatrzymane prawo jazdy uruchomiła procedurę odwoławczą, decyduje organ kontroli ruchu drogowego, skoro jego stwierdzenie o kierowaniu pojazdem z przekroczeniem dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym lub przekroczenie dopuszczalnej liczby przewożonych osób, nie podlega żadnej weryfikacji.

Sąd Najwyższy - Wniosek PPSN do TK z dnia 9 kwietnia 2021 r.[kliknij] (fot. screen)

Statystyka za rok 2020. Komenda Główna Policji Biuro Ruchu Drogowego opublikowały właśnie ostateczny roczny raport wypadków drogowych w Polsce w 2020 r. Wśród głównych przyczyn wypadków spowodowanych z winy kierującego na drugim miejscu pod względem ich zaistnienia znajdujemy „niedostosowanie prędkości do warunków ruchu”. Oznacza to, iż niezmiennie jeździmy zbyt szybko. (jm)

Komenda Główna Policji. Wypadki drogowe - raporty roczne. Rok 2020 [kliknij]